Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBVUNZO 12

N’cidikhiro Ciponi Tingakhale Naco kwa Anyakufa?

N’cidikhiro Ciponi Tingakhale Naco kwa Anyakufa?

‘Lekani kudabwa nabzo bzimwebzi, thangwe in’dzafika nthawe yomwe wense womwe wali m’thenje lacikumbuso wan’dzabva fala lace wacidzabula.’

Juwau 5:28, 29

‘Kun’dzakhala kumuka kwa anyakufa wakulungama na wakusaya kulungama.’

Mabasa 24:15

‘Ndipo ndidawona anyakufa, akulu-akulu na wana, wadaima patsogolo pa mpando wa umambo, ndipo idafuthulidwa mipukutu. Tsono mpukutu unango udafuthulidwa; ndiye mpukutu wa moyo. Ndipo anyakufawo wadayeruzidwa na bzomwe bzidanembedwa mu mpukutumo, mwakubverana na mabasa yawo. Ndipo nyanza idapereka anyakufa womwe wakhali m’mwemo, ndipo infa na Hade bzidaperekambo anyakufa womwe wakhali m’mwemo. Ali-wense adayeruzidwa mwakubverana na bzakucita bzace.’

Cibvumbulutso 20:12, 13