‘Iye atandika ku mpoto pa mbuto yakusaya cinthu, acimanika dziko la pansi pa pezi.’

Djobi 26:7

‘Mikulo yense imbayenda ku nyanza, koma nyanzayo imbadzala lini. Mikuloyo imbabwerera kumbuto yomwe idacokera kuti ikayambe pomwe kuyerera.’

Mpalizi 1:7

‘Pana m’bodzi omwe ambakhala padzulu pa dziko lakuzungulira.’

Zaiya 40:22