Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 MBVUNZO 17

Kodi Bibliya Lingathandize Tani Banja Lanu?

Kodi Bibliya Lingathandize Tani Banja Lanu?
 

AMUNA/WABABA

‘Tenepo, amuna wambafune azikazi wawo ninga momwe wambafunira mathupi yawo. Omwe ambafuna mkazace, ambabzifunambo yekha, pakuti palibe munthu omwe adawenga kale thupi lace, koma ambalidyesa na kulisamalira . . . Tenepo, munthu ali-wense ambamufune mkazace, ninga momwe an’bzifunira iye yekha; ndipo mkazimbo ambamulemekezembo mwamuna wace.’

Wayefezo 5:28, 29, 33

‘Imwepombo azibabamunthu, lekani kumbakalipisa wana wanu, koma mumbawalere m’malango ya Yahova na kuwapfunzisa kakumbukidwe kace.’

Wayefezo 6:4

AKAZI

‘Mkazimbo ambamulemekezembo mwamuna wace.’

Wayefezo 5:33

‘Imwe akazi, mbabverani azibayanu ninga momwe bzin’themera kucitidwa na wanthu wakutewera Mbuya.’

Wakoloso 3:18

 WANA

‘Wanamwe, mbabverani wabereki wanu mwakubverana na Mbuya, pakuti kucita bzimwebzi n’cirungamo. ‘Lemekeza babako na mamako,’ ndico cakutonga cakuyamba cakukhala na piciro: ‘Kuti bzinthu bzikufambire bwino, ucikhala na moyo utali pa dziko la pansi.’’

Wayefezo 6:1-3

‘Wanamwe, mbabverani wabereki wanu m’bzinthu bzense, pakuti kucita bzimwebzi kumbakondwesa Mbuya.’

Wakoloso 3:20