Kodi Tingapfunze Ciyani m'Fala la Mulungu?

Kodi Tingapfunze Ciyani m’Fala la Mulungu?

Gumanani mitawiro m’Bibliya ya mibvunzo 20 yakufunika kwene-kwene.

MBVUNZO 1

Kodi Mulungu Ni Mbani?

Many religions teach that God is a mystery or an impersonal force, but the Bible shows otherwise.Bzipembedzo bzizinji bzimbapfunzisa kuti Mulungu ni mphanvu yokha yakudabwisa yakuposa munthu, tsono Bibliya limbalewa mwakusiyana

MBVUNZO 2

Kodi Mungapfunze Tani Bza Mulungu?

Kodi mpsakukwanira kundowerenga Bibliya?

MBVUNZO 3

Kodi Bibliya Lidanembedwa Tani?

Kodi iro ni bukhu la nzeru za wanthu?

MBVUNZO 4

Kodi Bibliya Ndakulondoza Likambalewa bza Dziko?

Penu Bibliya ni fala la Mulungu, iro lin’funika kukhala lakulondoza pa nkhani za siyensiya.

MBVUNZO 5

Kodi Njiponi Nkhani Ikulu ya m’Bibliya?

Mavesi khumi yankulatiza mbali zikulu-zikulu za nkhani ikulu ya m’Bibliya.

MBVUNZO 6

Kodi Bibliya Likhadaleweratu Ciyani bza Mesiya?

Mapolofesiya mazinji yadakwanisika mwa Jezu koma si thangwe ra mphanvu yace.

MBVUNZO 7

Kodi Bibliya Lidaleweratu Ciyani bza Nsiku Zathu Zino?

Kodi kuthumizirika kwa nkhondo, njala, kuthumizirika kwa kusaya kubvera bzakutonga, na kumala kwa makhalidwe yabwino kumbathandauza ciyani?

MBVUNZO 8

Kodi Mulungu Ndiye Omwe Ambacitisa Kubonera?

Kodi iye ankutiyeza mwa kuticitisa kubonera?

MBVUNZO 9

Thangwe Ranyi Wanthu Wambabonera?

Penu Mulungu ndiye lini ambacitisa kubonera, tsono mbani ayai n’ciyani comwe cimbacitisa?

MBVUNZO 10

Kodi Bibliya Lidaleweratu Ciyani bza Kutsogolo?

Mungadabwisidwe na cidikhiro ca m’Bibliya cakulewa bza kutsogolo.

MBVUNZO 11

Kodi n’Ciyani Cimbacitika Munthu akafa?

Anyakufa wambapitiriza kukhala na moyo ku mbuto inango?

QUESTION 12

N’cidikhiro Ciponi Tingakhale Naco kwa Anyakufa?

Kufa kungadzamale nsiku inango?

MBVUNZO 13

Kodi Bibliya Limbalewa Ciyani pa Nkhani ya Basa?

Wanthu azinji ambawona basa ninga cinthu cakusayisa mtendere ndipo wambadikhira kuwona kufika kwa nthawe yomwe wanthu wan’dzafunika lini pomwe kuphata basa liri-lense. Kodi ndibzo bzomwe Mulungu an’funa?

MBVUNZO 14

Kodi Mungaphatisire Tani Basa Bwino Kobiri Yanu?

Malango ya Bibliya yangakuthandizeni kusamalira bwino bzinthu bzanu, m’mbuto mwa kucita bzinthu mwakusaya kusamala.

MBVUNZO 15

Kodi Mungagumane Tani Cikondweso?

Bibliya lina citsogozo cabwino comwe cingatithandize kukhala na cikondweso pa moyo wathu.

MBVUNZO 16

Kodi Mungalimbane Tani na Thupo?

Penu nthawe zinango mungabve ninga munkufuna kukundidwa na thupo, Bibliya lingakuthandizeni.

MBVUNZO 17

Kodi Bibliya Lingathandize Tani Banja Lanu?

Wonani momwe banja lanu lingakhalire m’mbuto mtendere na cikondweso.

MBVUNZO 18

Kodi Mungamufenderere Tani Mulungu?

Imwepo mungakhaledi pa uxamwali bwakulimba na Mulungu.

MBVUNZO 20

Kodi Mungagumane Tani Phindu pa Kuwerenga Kwanu Bibliya?

Bziribe basa kuti munkuwerenga cipande ciponi ca Bibliya, koma kupsaga mitawiro ya mibvunzo minai kungakuthandizeni kugumana phindu likulu.