Bzinthu bzauzimu bzomwe Danyeri akhacita bzikhaphatanidza kucita mpembo. Iye alibe kubvumiza kuti cinthu ciri-cense cimutazise kumbacita bzinthu bzauzimu napo mambo akhadapereka lamulo

6:10

Kodi ndondomeko yabwino pa bzinthu bzauzimu imbaphatanidza ciyani?