Ankugawira mcemo wa mitsonkhano ya gwere ku ntsuwa ya Cook

KABUKHU KA MITSONKHANO KA MOYO WATHU WACIKRISTAU NA UTUMIKI Setembro 2017

Bziratizo bza Upalizi

Bziratizo bza upalizi bzakucokera mu Nsanja ya Olonda yakulatiza cipfunziso caico cakulewa bza Bibliya na siyensiya. Phatisani basa bziratizobzi kuti mukonze bziratizo bzanu.

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Kubwezeresedwa kwa Kunamata Kwacadidi!

Cakulinga ca tempwlo yomwe Zakiyeri adawona m’matsomphenya, cikhali kuthandiza Ajuda omwe akhali ku ukapolo kukungula na kuwatsimikizira kuti kunamata kwacadidi kungadadzabwezeresedwa.

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Thangwe Ranyi Imwepo Mumbawona Kuti Kunamata Kwacadidi n’Kwakufunika?

Mu nsiku zakumalizira zino, kunamata kwacadidi kwakhazikika padzulu pa nsonga za mapiri. Kodi imwepo nthawe zense mumbakumbukira bza mwayi omwe munawo wakudziwa Yahova na kumutumikira?

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Bzisimbo Bzomwe Jirayeri Wakubwezeresedwa Angadadzapfatsa Nabzo

Matsophenyaya yakhalatiza kuti bzinthu bzingadadzakhala mwakulinganizika, ndipo wanthu angadadzakhala mwa m’bverano na mwacisungiko.

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Kukhala Wakukhulupirika kwa Yahova Kumbabweresa Bzisimbo

Nkhani yakulewa bza amuna atatu wa Cihebereu ingatithandize kukhala wakukhulupirika kwa Yahova.

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Khalani Wakukhulupirika Pakuyezedwa

Jezu adapitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Mulungu pomwe adayezedwa. Kodi wanthu wakuperewera angakwanise kupitiriza kukhala wakukhulupirika kwa Mulungu pakuyezedwa?

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Khalani Wakukhulupirika Munthu wa m’Banja Mwanu Akacosedwa

Munthu wa m’banja mwathu akhacosedwa m’gwere, kukhulupirika kwathu kwa Yahova kumbayezedwa. Kodi n’ciyani cingatithandize kupitiriza kukhala wakukhulupirika?

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Kodi Imwepo Munkutumikira Yahova Mwakusaya Kulekeza?

Danyeri adatumikira Mulungu mwakusaya kulekeza. Iye alibe kubvumiza ciri-cense kumutazisa kumbacita bzinthu bzauzimu.

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Apfunziseni Kutumikira Yahova Mwakusaya Kulekeza

Kupfunzisa apalizi apsa kuyambira pakuyamba ambadzakhala apalizi wakukhazikika na wa nyongo. Thandizani nyakupfunza wanu kukhala mpalizi wa mphanvu.