Makapitulo 120 mpaka 134 ya Psalymo, yambadziwika na dzina lakuti Nyimbo Zakukwirira. Wanthu azinji ambakhulupira kuti nyimbozi zikhaimbidwa na Ajirayeri pomwe akhakwira mwakukondwa pakuyenda ku madyo ya pagole ku Jeruzalemu, mzinda omwe ukhali m’maphiri ya m’cigawo ca Juda.

Mathere manango yambalatiza kuti Yahova ambatikhotcerera. Iye ambandendemezeredwa na . . .

121:3-8

  • m’busa watceru

  • mthunzi wakuwosera dzuwa

  • mcikunda wakukhulupirika