Kubzipereka na kukhulupirika kumbacitisa munthu kukhala na lufoyi lakukhulupirika. Yahova adaphatisa basa bzomwe bzidacitikira Ozeya na mkazace wakusaya kukhulupirika, Gomeri, kuti apfunzise wanthu wace bza lufoyi lakukhulupirika na kulekerera.—Oze 1:2; 2:7; 3:1-5.

Kodi Gomeri adalatiza tani kuti akhalibe lufoyi lakukhulupirika?

Kodi Ajirayeri adalatiza tani kuti akhalibe lufoyi lakukhulupirika?

Kodi Ozeya adalatiza tani lufoyi lakukhulupirika?

Kodi Yahova adalatiza tani lufoyi lakukhulupirika?

KUTI MUKUMBUKIRE: Kodi ndingalatize tani lufoyi lakukhulupirika kwa Yahova?