Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

Bziratizo bza Upalizi

Bziratizo bza Upalizi

GALAMUKANI!

Mbvunzo: Wanthu winango ambapenukira penu Jezu adakhaladi na moyo pansi pano, pomwe winango ambapenukira lini kuti iye adakhaladi. Tsono winango ambalewa kuti palibe njira yakudziwira cadidi pa nkhaniyi. Kodi imwepo makumbukidwe yanu ngaponi pa nkhani imweyi?

Gawirani: Revista ya Galamukani! iyi, inkufotokoza umboni bomwe bulipo pa nkhani imweyi.

PFUNZISANI CADIDI

Mbvunzo: Kodi n’ciyani cimbacitika tikafa?

Vesi: Ju 11:11-14

Cadidi: Pomwe munthu anifa, moyo wace umbamala. Tenepo tin’funika lini kugopa munthu wakufa. Jezu adandendemezera infa na tulo. Ninga momwe adacitira na Lazaro, Jezu an’dzakwanisa kulamusa anyakufunidwa wathu omwe adafa, acidzapfatsa na moyo pansi pano.—Djobi 14:14.

MCEMO WA MITSONKHANO YA GWERE (inv)

Gawirani: Ndikufuna kukucemerani kuti mudzabvesere nkhani ibodzi ya m’Bibliya. Nkhaniyi in’dzafotokozedwa mu Nyumba ya Umambo yomwe ni mbuto yathu ya kunamatira yomwe inkugumanika m’bairo lino. [Gawirani mcemo wa mitsonkhanoyo, ndipo lewani bza nthawe na mbuto ya mtsonkhano wa kuphampha kwa mdzinga, ndipo muuzeni msolo wa nkhani ya m’Bibliyayo.]

Mbvunzo: Kodi mudatsonkhanambo kale ku Nyumba yathu ya Umambo? [Bzingakwanisika latizani munthuyo vidiyo yakuti N’ciyani Cimbacitika mu Nyumba ya Umambo?]

KONZANI CIRATIZO CANU CA UPALIZI

Phatisani basa bziratizobzi kuti mukonze bziratizo bzanu bza mu utumiki