Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Kupalizira Gawo la Bzirewedwe Bzakusiyana-siyana

Kupalizira Gawo la Bzirewedwe Bzakusiyana-siyana

Wanthu kawiri-kawiri ambabvuma mwakusaya kunesa, akapaliziridwa bza Umambo m’cirewedwe cawo cakubadwa naco. Pinango n’thangwe race mu Pentekosite 33 EC, Yahova adacita makonzedwe yakuti ‘Ajuda wakugopa Mulungu wakucokera m’mitundu yakusiyana-siyana ya pansi pa thambo’ abve bzipsa bzabwino ‘mu cirewedwe cawo cakubadwa naco’ napo akhalalewa kale Cihebereu ayai Cigirego comwe cikhali cirewedwe cakudziwika na azinji. (Mab 2:5, 8) Nsiku zino madera yomwe yana magawo ya bzirewedwe bzakusiyana-siyana, magwere yomwe yambacita mitsonkhano m’bzirewedwe bzakusiyana angapalizire mu gawo libodzi-bodzi. Kodi apalizi wa magwere yamweya angaphatire tani basa pabodzi pakupalizira wanthu wense, pa nthawe ibodzi-bodziyo acitcenkha kuphata basa papezi na kukalipisa anekaciro nyumba?

  • Cezeranani (Mim 15:22): Abale wakunyakunyang’anira utumiki an’funikira kucezerana njira zakupalizirira bzipsa bzabwino kuti magwere yenseyo yatenge mbali. Penu gawo ndig’ono, magwere yomwe yambapalizira cirewedwe cinango angafune kuti mumoge nyumba zinango za m’gawo lawo. Tsono penu magwere yomwe yangakwanise lini kupalizira mbuto zakutali za gawo lawo lense, pinango yangakumbire kuti magwere yomwe yambaphata basa m’magawo yamweyo yaleke kumbamoga nyumba iri-yense, nakuti akagumana wanthu omwe an’funa kudziwa bzizinji, an’funika kudziwisa gwere la cirewedwe ca wanthuwo. (od-CN tsa. 93 ndi. 37) Ndipo magwere yakulewalewa cirewedwe cinango angakumbire gwere lanu kuti lithandize kugumana wanthu omwe ambalalewa cirewedwe cawo na kukumbirambo kuti mumbawapasire endereço za wanthuwo. (km-CN 12/7 tsa. 5 na kwadru ya pa tsamba) Kumbukirani kuti nthawe zinango, pa nyumba ibodzi wanthu angalewe-lewe bzirewedwe bzakusiyana-siyana. Ciri-cense comwe mungacite kuti mupalizire gawo lensero, bzireke kuphwanya malamulo ya dziko lanu penu yalipo.

  • Khalani Wakuphatana (Wayef 4:16): Mbatewezani mwapafupi malango yense yakuperekedwa na nyakung’anira utumiki. Kodi munkupfunza Bibliya na munthu omwe ambalewalewa cirewedwe comwe cimbaphatisidwa lini basa na gwere lanu? Omwe ankupfunza Bibliyayo angapite patsogolo mwakamfulumize penu mungamucinjire ku gwere ayai kagulu komwe kambalewalewa cirewedwe cace.

  • Konzekerani (Mim 15:28; 16:1): Penu mwagumana munthu omwe ambalewalewa bzirewedwe bzakusiyana, citani bzomwe mungakwanise kuti mupalizire munthuyo bzipsa bzabwino. Imwepo mungakonzekere mwa kukumbukira bzirewedwe bzomwe wanthu wa m’gawo lanu ambalewalewa, ndipo mungabaxarimbo marevista na mavidiyo ya bzirewedwebzo mu mtedwe wanu. Ndipo mungaphatisembo basa programa ya JW Language kuti mupfunze momwe mungamusire m’bzirewedwebzo.