Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Maswaka—Lekani Kucedwa Kuyamba Kutumikira Yahova

Maswaka—Lekani Kucedwa Kuyamba Kutumikira Yahova

Kawiri-kawiri, bzimbakhala bzakunesa kwa maswaka kukumbuka kuti iwo an’dzakalamba, acidzagumanambo na ‘nsiku zakuwawa’ zomwe zimbabwera thangwe ra ukalambabo. (Mpal 12:1) Penu ndimwe tswaka, kodi munkuwona kuti mukana nthawe izinji kuti muyambe kucita utumiki bwa nthawe zense?

‘Bzinthu bzakusaya kudikhirika bzimbagwera’ tensenefe, kuphatanidzambo wale omwe ni maswaka. (Mpal 9:11) Ndipo imwepo ‘mun’dziwa lini kuti moyo wanu un’dzakhala tani mangwana.’ (Tiy 4:14) Tenepo, lekani kucedwa kuyamba kutumikira Yahova penu mulibe mathangwe yakubveka. Pitani pa ‘msuwo ukulu wa basa’ omwe wakufungukirani pomwe nthawe ikalipo. (1Wak 16:9) Ndipo mukacita bzimwebzo, imwepo mun’dzawona kuti cimweci ndico cakusankhula ca nzeru comwe mungacite pa moyo wanu.

Bzakulinga bzinango bzauzimu bzomwe mungakhale nabzo ni:

  • Kupalizira wanthu wa m’bzirewedwe bzinango

  • Kukhala mpainiya

  • Kuyenda ku xikola za utumiki

  • Kutumikira pa basa la cimango

  • Kutumikira pa Beteli

  • Kukhala nyakunyang’anira dera

BZAKULINGA BZANGU BZAUZIMU: