Phatisirani basa maluso yanu kuti mutumikire Mulengi wanu Mkululetu pomwe mukali tswaka

12:1, 13

 • Maswaka mazinji yakana thanzi la bwino, tenepo yangacite basa liri-lense lomwe yangapasidwe napo licikhala lakunesa

 • Maswaka yan’funika kuphatisira basa nthawe na mphanvu zawo pakutumikira Mulungu pomwe yanati kukalamba

Salomau adafotokoza bza mabvuto yomwe yambabwera pa ukalamba

12:2-7

 • Vesi 3: ‘Akazi wakunyang’ana pa janera an’dzawona mdima’

  Kuleka kuwona bwino

 • Vesi 4: ‘Wana wacikazi an’dzaimba nyimbo na mafala ya pansi-pansi’

  Kuleka kubva bwino

 • Vesi 5: ‘Bzakudya bzinkukoma lini’

  Kuleka kubva goso