Kucita Cikumbuso ca infa ya Kristu ku Alemanha

KABUKHU KA MITSONKHANO KA MOYO WATHU WACIKRISTAU NA UTUMIKI Março 2016

Bziratizo bza Upalizi

Nzeru za momwe tingagawirire Nsanza ya Mulindiri na mcemo wa Cikumbuso wa 2016. Phatisani basa bziratizobzi kuti mukonze bziratizo bzanu.

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Estere Adacita Bzinthu mwa Kubzipereka kwa Yahova na Wanthu Wace

Iye adakhwimika aciikha moyo wace pa ngozi ndipo adathandiza Mordekai kunembesa cakutonga cipsa cakukhotcerera wajuda kuti waleke kuphedwa. (Estere 6-10)

BZIPEREKENI MU UTUMIKI BWAKUMUNDA

Kukulisa Luso Lathu mu Utumiki—Konzani Ciratizo Canu-canu ca Kugawira Revista

Phatisani basa bziratizobzi kuti mukonze bziratizo bzanu bza kugawira Nsanza ya Mulindiri na Galamukani!

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Tidzatambire Alendo Wathu na Manja Mawiri

Kodi tingadzacite ciyani kuti alendo na Akristau wakudjedjera mwa uzimu adzabzibve wakutambiridwa bwino?

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Djobi Adakhala Wakukhulupirika Napo pa Mayezo

Iye adalatiza kuti Yahova akhali Munthu wakufunika kwene-kwene pa moyo wace. (Djobi 1-5)

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Djobi Ankufotokoza Mabvuto Yace

Djobi adatepa na msunamo, koma lufoyi lace kuna Yahova Mulungu liribe kumala. (Djobi 6-10)

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Djobi Akhakhulupira Kulamusidwa kwa Anyakufa

Iye akhadziwa kuti Yahova angadabwezeresa moyo wace ninga momwe imbaphukira mizi ya tsinde lakuuma la muti wa m’oliva. (Djobi 11-15)

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Cilamuso Cin’dzakwanisika Thangwe ra Cakulombolera

Mphaso ya Yahova ya cakulombolera imbacitisa kuti cidikhiro ca cilamuso cikhale cakutsimikizika. M’mbuto mwa kusunama thangwe ra kusaikidwa anyakufunidwa wathu, tin’dzakomedwa kuwatambira pa cilamuso.