Ebedi-meleki, omwe akhali nduna ya Mambo Zedekiya, adalatiza makhalidwe yabwino

38:7-13

  • Iye adalatiza kulimba mtima mwa kufenderera Mambo Zedekiya acikumbira kuti akacose Jeremiya mu mcera omwe akhadathusidwa

  • Iye adalatiza kudeka mtima mwa kupasa Jeremiya bziusakala kuti abzikulungire ku cingwe kuti aleke kupwetekeka m’phwaphwa na cingweco pomwe akhamucosa mu mcera