Kukonza Nyumba ya Umambo ku Suiça

KABUKHU KA MITSONKHANO KA MOYO WATHU WACIKRISTAU NA UTUMIKI Maio 2017

Bziratizo bza Upalizi

Bziratizo bza Upalizi bza revista ya Nsanja ya Olonda na bza pfunzisani cadidi cakulewa bza tsogolo lathu. Phatisani basa bziratizobzi kuti mukonze bziratizo bzanu.

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Cizindikiro Cakulatiza Kuti Jirayeri Angadadzabwezeresedwa

Kodi Yahova adapicira ciyani pomwe adauza Jeremiya kuti akagule munda? Kodi Yahova adalatiza tani ubwino bwace?

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Ebedi-meleki ni Ciratizo Cabwino pa Nkhani Yakulimba Mtima na Kudeka Mtima

Ebed-meleki adalatiza kulimba mtima mwa kukalewalewa na Mambo Zedekiya, ndipo adalatizambo kudeka mtima kwa Jeremiya, mpolofeta wa Mulungu.

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Kusamalira Nyumba Zathu Zakunamatira

Mbuto zathu zakunamatira zimbadziwika na dzina lakucena la Mulungu, ndipo ifepano tin’funika kumbazisamalira bwino. Kodi ali-wense wa ifepano angathandizire tani pa kusamalira Nyumba zathu za Umambo?

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Yahova An’dzabwezera Ali-Wense Mwakubverana na Bzicito Bzace

Mpolofeta Jeremiya na Mambo Zedekiya, adakhala mu nthawe ya kupfudzidwa kwa mzinda wa Jeruzalemu, tsono bzicito bzawo bzikhali bzakusiyana kwene-kwene.

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Yahova An’dzayebwa Lini Lufoyi Lanu

Kodi Yahova ambawawona tani acikulire omwe ambakwanisa lini kucita bzizinji mu utumiki?

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Lekani ‘Kulinga Bzinthu Bzikulu-bzikulu’

Baruki akhanamata Yahova ndipo akhathandiza Jeremiya mwakukhulupirika, tsono na kupita kwa nthawe iye adasiya kuwona bzinthu mwakuthemera. Kodi n’ciyani comwe iye akhafunika kucita kuti apulumuke pakupfudzidwa kwa mzinda wa Jeruzalemu?

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Yahova Ambasimba Wakubzicepsa Ndipo Ambalanga Wakubzikuza

Ababulo wakubzikuza akhaboneresa wanthu wa Mulungu, ndipo Ajirayeri wakukungula angadadzatsudzulidwa ku ukapolo. Tsono, n’ciyani cingadacitikira mzinda wa Babulo?