Bzikhadalewedweratu kuti wanthu angadadzawenga Yahova na Jezu

2:1-3

  • Bzikhadalewedweratu kuti wanthu angadadzabvuma lini utongi bwa Jezu koma angadangingimira utongi bwawo

  • Polofesiyayi idakwanisika pa nthawe yomwe Jezu akhali pansi pano ndipo inkupitiriza kukwanisika m’nsiku zino

  • Nyakunemba psalymo adalewa kuti wanthu ambadandaula pa bzinthu bzapezi, kufuna kuthandauza kuti bzakulinga bzawo n’bzapezi ndipo bzin’dzakwanisika lini

Kokha wale womwe ambalemekeza Mambo wakudzozedwa wa Yahova ni womwe an’dzatambira moyo wakusaya kumala

2:8-12

  • Anyamadulanthaka wense wa Mambo wa Umesiya an’dzapfudzidwa

  • Mwa kulemekeza Jezu, ali-wense payekha angagumane cisungiko na mtendere