Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Gumanani Cikondweso pa Kupalizira Bzipsa Bzabwino

Gumanani Cikondweso pa Kupalizira Bzipsa Bzabwino

Kodi mudawona kale kupalizira kukhala kwakunesa? Azinji wa ifepano tingatawire mbvunzo umweyu kuti inde. Tsono n’thangwe ranyi? Pinango, thangwe rakuti timbagumana wanthu wakusaya kufuna kubva, timbazunzidwa ayai timbacita mantha kulewalewa na wanthu wakusaya kuwadziwa. Kulewa cadidi, bzinthu ninga bzimwebzi bzingacepese cikondweso cathu. Ifepano timbanamata Mulungu wakukondwa omwe ambafuna kuti atumiki wacefe timbamunamatembo mwakukondwa. (Psal 100:2; 1Tim 1:11) Tsono, kodi ni mathangwe matatu yaponi yomwe yan’funika kuticitisa kukhala wakukondwa pomwe tinkupalizira?

Lakuyamba, timbapalizira bzipsa bzomwe bzimbapasa cidikhiro. Napo lero-lino wanthu ataya cidikhiro, ifepano tingatsangalaze mitima yawo pa ‘kuwadziwisa bzipsa bzabwino pa cinthu comwe n’cabwino.’ (Zai 52:7) Koma bzipsa bza Umambo bzingatipasembo cikondweso. Mukanati kuyenda mu utumiki mbakumbukirani bzisimbo bzomwe Umambo bwa Mulungu bun’dzabweresa pa dziko la pansi.

Laciwiri, bzipsa bzabwino bzomwe timbapalizira bzimbathandiza wanthu mwakuthupi na mwauzimu. Iwo ambapfunza kusiya bzizolowezi bzakuipa acikhalambo na cidikhiro cakudzatambira moyo wakusaya kumala. (Zai 48:17, 18; War 1:16) Tingabzindendemezere kuti tiri pa basa lakufufudza na kupulumusa wanthu pa ngozi. Napo wanthu winango an’funa lini kupulumusidwa, mbatipitirizeni kulinga wale omwe an’funa.—Mat 10:11-14.

Lacitatu, na lakufunika kwene-kwene ndakuti, kupalizira kumbalemekeza Yahova. Iye ambatenda kwene-kwene basa lathu. (Zai 43:10; Waheb 6:10) Kuthumizira bzimwebzi, iye ambatipasa mzimu wace wakucena kuti tikwanise kucita basali. Tenepo, mbakumbirani Yahova kuti akuthandizeni kukhala wakukondwa, pakuti cikondweso ni cisapo ca mzimu wakucena. (Wag 5:22) Na thandizo lace, ifepano tingakwanise kukunda thupo lathu, ticipalizira mwakulimba mtima. (Mab 4:31) Ifepano tin’dzagumana cikondweso pa basa lathu la kupalizira, napo wanthu wa m’gawo lathu alambe kubvesera.—Zakiy 3:3.

Kodi imwepo, mun’funa kukhala na makumbukidwe yaponi mu utumiki bwakumunda? Kodi mungalatize tani cikondweso canu pomwe munkupalizira?

ONANI VIDIYO YAKUTI GUMANANI POMWE CIKONDWESO MWA KUMBAPFUNZA NA KUMBAKUMBUKIRA, MUKAMALA TAWIRANI MIBVUNZO IYI:

  • N’thangwe ranyi kubzidyesa mwauzimu kun’funika kukhala pa mbuto yakuyamba, napo ticimbamala maora mazinji tinkupalizira?

  • Kodi tingatewezere Mariya mu njira ziponi?

  • Kodi ni nthawe iponi yomwe imwepo mudasankhula kuti mumbakumbukire fala la Mulungu?

  • Kodi n’ciyani cimbakupasani cikondweso mukambapalizira bzipsa bza bzabwino?