Kapitulo ya Psalymo 51 idanembedwa na mambo Davide pambuyo pa mpolofeta Natani kumuuza bza pikado ikulu yomwe iye akhadacita na Bateseba. Cikumbu-mtima ca Davide cidamunesa ndipo mwakudzicepswa iye adabweka.—2Sam 12:1-14.

Napo Davide akhadacita pikado, iye adakwanisa kukhala pomwe wakulimba Mwauzimu

51:3, 4, 8-12, 17

  • Pomwe Davide akhanati kubweka na kukungula, cikumbu-mtima cace cikhamunesa

  • Iye adatsautsika kwene-kwene thangwe ra kudzonga uxamwali bwace na Mulungu ndipo akhabzibva ninga munthu omwe mafupa yace yapsweka

  • Iye akhafunisisa kulekereredwa, kulimbisa pomwe uzimu bwace na kukhala pomwe wakukondwa ninga akhaliri kale

  • Iye adakumbira thandizo kwa Yahova mwakubzicepswa kuti amuthandize kukhala na mtima wa kubvera

  • Iye akhakhulupira kuti Yahova angadamulekerera