17:18, 19

  • Kodi Mambo Zedekiya alibe kusunga mpangano uponi?

    Kodi bzakutewera bzace bzidakhala bziponi thangwe ra kusaya kusunga mpanganoyo?

  • Kodi ni mapiciro yaponi na mipangano yomwe ndacita?

    Kodi mpsiponi bzakutewera bzinango bzomwe ndingagumane nabzo ndikaleka kusunga mapiciro na mipangano yomwe ndidacita?