Ankupalizira pa nyumba na nyumba ku Itália

KABUKHU KA MITSONKHANO KA MOYO WATHU WACIKRISTAU NA UTUMIKI Julho 2017

Bziratizo bza Upalizi

Bziratizo bza Upalizi bza revista ya Nsanja ya Olonda na mbali ya pfunzisani cadidi cakufotokoza thangwe race timbabonera. Phatisani basa bziratizobzi kuti mukonze bziratizo bzanu.

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Kodi Muna Mtima Wakufewa?

Kodi mtima ungatipumpse tani tikakhala tin’funa kucita cakusankhula pa nkhani ya masenzeka, kabvalidwe na kubzidekesa? Kodi kukhala na mtima wakufewa kumbathandauza ciyani?

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Kodi Mumbakwanirisa Bzomwe Mumbapicira?

Kodi tikupfunza ciyani kucokera pa bzomwe bzidacitikira mambo Zedekiya pa nkhani ya kusaya kukwanirisa bzomwe tapicira?

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Kodi Yahova Akalekerera Ambayebwa?

Kodi bziratizo m’Bibliya bza Mambo Davide, Mambo Manase, na Mpostolo Paulo bzimbatipfunzisa ciyani pakulewa bza Yahova pa nkhani yakulekerera? Kodi momwe Yahova adacitira bzinthu na Davide, Manase na Pedru bzimbalatiza tani kuti tingakhulupire kuti iye an’dzatilekerera tikaphonya?

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Kodi Mumbabzikhululukira Mwekha?

Bzingakhale bzakunesa kubzikhululupira tekha pa bzakuphonya bzathu bza m’mbuyo, napo Yahova atatilekerera kale. N’ciyani comwe cingatithandize?

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Umambo ni bwa Ule Omwe Ngwakuthemera Mwalamulo

Kodi polofesiya ya Zakiyeri yakulewa bza ule omwe ngwakuthemera kutambira umambo mwalamulo idakwanisika tani mwa Jezu? Kodi na bzimwebzi tin’kupfunza ciyani pakulewa bza Yahova Mulungu?

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Latizani Khalidwe Labwino pa Kupalizira Nyumba na Nyumba

Pomwe tiri pa msuwo wa munthu, pinango tingakwanise lini kudziwa penu mweneciro nyumba ankutiwona ayai ankutibva. Kodi tingalatize tani khalidwe labwino pa kupalizira nyumba na nyumba?

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Mapolofesiya Yakulewa bza Tiro Yambalimbisa Cikhulupiro Cathu pa Fala la Yahova

Mapolofesiya yakulewa bza kupfudzidwa kwa Tiro yadakwanisika yense ndendende.