NSANJA YA OLONDA

Mbvunzo: Penu Bibliya ndakucokera kwa Mulungu, kodi munkumbuka kuti alipo munthu omwe angacitise kuti iro lireke kugumanika pomwe pansi pano?

Vesi: Zai 40:8

Gawirani: Revista ya mwezi unoyi inkufotokoza bza nkhani yabwino kwene-kwene ya kupulumuka kwa Bibliya.

NSANJA YA OLONDA (tsamba lakumalizira)

Mbvunzo: Ndin’funa kudziwa nzeru yanu pa mbvunzo uyu. [Werengani mbvunzo wakuyamba pa tsamba 16.] Wanthu winango ambakumbuka kuti munthu ndiye adayambisa cipembedzo. Pomwe winango ambakumbuka kuti ico ni njira yomwe Mulungu ambaphatisira basa kuti timufenderere. Kodi imwepo mumbakumbukambo tani?

Vesi: Tiy 1:27

Gawirani: Revistayi inkufotokoza bwino bzomwe Bibliya limbalewa pa nkani imweyi. Ndingakomedwe kudzabwera pomwe, kuti tidzacezerane nfundo zinango zakucokera mu revistayi.

BZIPSA BZABWINO BZAKUCOKERA KWA MULUNGU!

Mbvunzo: Wanthu azinji ambawona kuti kuwerenga mapolofesiya ya m’Bibliya kuli ninga kuwerenga jornal. Kodi pa bzomwe bzidanembedwa kuti bzingadadzacitika, mpsiponi bzomwe mudabziwona ayai mudabva kale kuti bzacitika?

Vesi: 2Tim 3:1-5

Gawirani: Broxurali limbafotokoza kuti n’thangwe ranyi kucitika kwa bzinthu bzimwebzi kumbathandauza bzipsa bzabwino kwa wale omwe ambafuna Mulungu. [Fotokozani pfunziro 1, mbvunzo 2.]

KONZANI CIRATIZO CANU CA UPALIZI

Phatisani basa bziratizobzi kuti mukonze bziratizo bzanu bza mu utumiki.