Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Ndokoni pa mbuto ya misolo ya nkhani

 KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Ndoko Ukatome Kuyanjana na M’bale Wako Cakuyamba—Kodi Tingacite Tani Bzimwebzi?

Ndoko Ukatome Kuyanjana na M’bale Wako Cakuyamba—Kodi Tingacite Tani Bzimwebzi?

Bziyezezereni kuti munkukhala ku Galileya mu nthawe ya Jezu. Ndipo mwacita ulendo bwakuyenda ku mzinda wa Jeruzalemu ku Cikondweso ca Matsatsa. Mu mzindamo mwadzala na anyakunamata Yahova azinji wakucokera ku mbuto zakutali. Ndipo imwepo mun’funa kupereka nsembe kwa Yahova. Tenepo munkutenga tonde wanu ndipo munkuyenda naye ku tempwlo. Pomwe munkufika ku tempwloko munkuwona kuti kudadzala kale wanthu omwe an’funambo kupereka nsembe. Ndipo tsapano yafika nthawe yanu kuti muperekembo mphaso yanu kwa wansembe. Ndipo pa nthawe imweyo imwepo mwakumbukira kuti muna mathangwe na m’bale wanu, omwe pinango ali pakati pa thimu la wanthuwo ayai mu mzindamo. Jezu adalewa bzomwe mun’funika kucita. (Werengani Mateu 5:24.) Kodi imwepo na m’bale wanuyo mungalatize tani kuti ndimwe wanthu wakufuna mtendere ninga momwe Jezu adalewera? Pa mafala yakundandalikidwa panyansiya, nembani “x” pa mtawiro wakulondoza.

IMWEPO MUN’FUNIKA . . .

  • kuceza naye m’bale wanuyo pokha-pokha mukawona kuti iye ana mathangwe yakubveka yakukhalira wakukalipa

  • kuyeza kulungamiza makumbukidwe ya m’bale wanuyo mukawona kuti iye andothamangira kukalipa ayai kumulatiza kuti iye watengambo mbali pa kucitisa bvutolo

  • kubvesera mwatceru pomwe m’bale wanuyo ankulewalewa, napo mukakhala kuti munkubvesesa lini bzomwe an’funa kulewa, ndipo pepesani na mtima wense pakuti mwakalipisa m’bale wanuyo mwakusaya kufuna

M’BALE WANU AN’FUNIKA . . .

  • kuuza munthu ali-wense mu gwere kuti mwamuphonyera

  • kukutsutsani acilewa kacinthu kali kense komwe mwaphonyesa ndipo acikungingimizani kuti mubvume kuphonya kwanuko

  • kuzindikira kukhwimika na kubzicepswa komwe mwalatiza mwa kukalewalewa naye, acikulekererani na mtima wense

Napo timbapereka lini nsembe za bzirombo, kodi Jezu adalatiza tani kuti kukhala pa mtendere na abale wathu kumbabveranambo na kunamata kwathu Yahova?