11:28-30

‘Djoki langu ndakufewa’

Jezu ninga nyakusema matabwa, akhadziwa bwino momwe djoki limbakonzedwera, ndipo pinango iro likhakulungiridwa na nguwo kuti lifewe. Timbabvuma djoki la Jezu tikabatizidwa, ndipo kucita bzimwebzi kumbaphatanidza kubvuma kuphata mabasa yomwe yambawoneka ninga yakunesa na kukwanirisa udindo bwathu. Ndipo bzimwebzi bzimbatibweresera bzisimbo bzizinji.

Kodi ni bzisimbo bziponi bzomwe ndakhala nabzo kuyambira pomwe ndidabvuma djoki la Jezu?