NSANJA YA OLONDA

Mbvunzo: Wanthu winango ambakumbuka kuti Bibliya ndakusalira m’mbuyo, pomwe winango ambakhulupira kuti iro ndakuthandiza. Kodi imwepo mumbakumbukambo tani?

Vesi: 2Tim 3:16, 17

Gawirani: Revista iyi ya Nsanja ya Olonda inkulatiza momwe mitemo ya m’Bibliya ingatithandizire pa moyo wathu na momwe mungagumanire phindu pa kuwerenga kwanu Bibliya.

PFUNZISANI CADIDI

Mbvunzo: Kodi munkumbuka kuti cimaliziro ca dzikoli ciri pafupi?

Vesi: Mat 24:3, 7, 14

Cadidi: Mapolofesiya ya m’Bibliya yambalatiza kuti tinkukhala mu nthawe ya cimaliziro. Ndipo bzimwebzi n’bzipsa bzabwino—pakuti bzimbathandauza kuti mabvutoya yanimala tsapanopa.

BZIPSA BZABWINO!

Gawirani: Tiri pano kuti tikulatizeni momwe timbapfunzirira Bibliya na wanthu. Broxurali linkulatiza momwe imwepo mungagumanire mʼBibliya mwanu, mitawiro ya mibvunzo yakufunika kwene-kwene.

Mbvunzo: Kodi mudawerenga kale Bibliya? Lekani ndikulatizeni momwe timbaphatisira basa broxurali pa kupfunza Bibliya. (Cezeranani pfunziro 2 ndime 1.)

KONZANI CIRATIZO CANU CA UPALIZI

Phatisani basa bziratizobzi kuti mukonze bziratizo bzanu bza mu utumiki.