Ankupfunzisa cadidi ku Camboja

KABUKHU KA MITSONKHANO KA MOYO WATHU WACIKRISTAU NA UTUMIKI Fevereiro 2018

Bziratizo bza Upalizi

Bziratizo bza upalizibzi bzinkufotokoza mibvunzo iyi: Kodi Bibliya ndakufunika mpaka pano? Kodi Bibliya ndakubverana na siyensiya? Kodi malango ya Bibliya njakuthandiza?

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

There la Tirigu na Nyakasongole

Kodi there la tirigu na nyakasongole lomwe jezu adafotokoza limbathandauza ciyani? Kodi ni mbani omwe ankuimira nyakubzala, nyamadulanthaka na anyakubvuna?

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Mathere Yakulewa bza Umambo na Thandauzo Lace

Jezu adaphatisa basa mathere yakusaya kunesa kubvesesa kuti apfunzise bzinthu bzakuzika bzauzimu. Kodi tingapfunze ciyani pa kapitulo 13 ya Mateu?

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Adadyesa Wanthu Azinji Mwakuphatisa Basa Wanthu Ang’ono-ng’ono

Jezu adauza anyakupfunza wace kuti adyese thimu la wanthu bzulu na bzulu napo kuti iwo akhana mikate mixanu yokha na nsomba ziwiri. Kodi n’ciyani cidacitika, ndipo bzimwebzi bzinkuthandauza ciyani kwa ifepano?

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

”Mbalemekeza Pai Wako na Mai Wako”

Jezu adatsindika lamulo lakuti: ‘Mbalemekeza baba wako na mai wako.’ Kodi lamulo lakuti abereki ambalemekezedwe lina malire?

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Kodi Bzakukumbuka Bzanu Mpsakucokera kwa Mbani?

N’ciyani comwe tin’funika kuti tibvume utsogoleri bwa Yahova sikuti bwa Sathani? Jezu adalewa bzinthu bzitatu bzomwe bzin’tithandiza kuwenga makumbukidwe yakuipa.

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Kukulisa Luso Lathu mu Utumiki—Kuphatisa Basa Mibvunzo mwa Luso

Jezu akhacita mibvunzo yakusiyana-siyana kwa anyakupfunza wace kuti awapfunzise bzinthu bzakufunika. Kodi ifepano tingatewezerembo tani luso laceri mu utumiki bwa kumunda

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Tcenkhani Kubzikhumudwisa Mwekha na Kukhumudwisambo Winango

Jezu adaphatisa basa mathere kuti atipfunzise kufunika kwa kutcenkha kubzikhumidwisa tekha ayai kukhumudwisa winango. Kodi n’ciyani comwe cingakhale cakukhumudwisa pa moyo wanu?