Apalizi ankucitisa pfunziro la Bibliya ku Chile

KABUKHU KA MITSONKHANO KA MOYO WATHU WACIKRISTAU NA UTUMIKI Dezembro 2016

Bziratizo bza Upalizi

Bziratizo bza Upalizi bza revista ya Galamukani! na bza kupfunzisa cadidi cakulewa bzomwe bzimbayambisa mabvuto. Phatisani basa bziratizobzi kuti mukonze bziratizo bzanu.

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

“Mbatiyendeni Tikakwire Phiri la Yahova”

Mpolofeta Zaiya adafotokoza bza kusandusidwa kwa bzifuzo bza nkhondo kukhala bzinthu bzakuphatisa basa, kulatiza kuti wanthu wa Yahova angadakhala mwa mtendere. (Zaiya 2:4)

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Tokonyani Mtima Pakupfunzisa na Bukhu la “Kodi Mungatani Kuti Mulungu Apitirize Kukukondani”

Bukhu la ‘Mulungu Apitirize Kukukondani’ limbathandiza nyakupfunza wa Bibliya kuzindikira momwe angaphatisire basa mitemo ya Mulungu, pa moyo wace wa nsiku na nsiku.

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Mesiya Adakwanirisa Mapolofesiya

Zaiya akhadaleweratu kuti Mesiya angadadzapalizira m’cigawo ca Galileya. Iye adakwanirisadi polofesiyayi pomwe adayenda kukapfunzisa na kupalizira bzipsa bzabwino kumweko.

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

“Ndiri Pano Ine! Nditumizeni!”

Kodi tingatewezere tani cikhulupiro na mzimu wakubzipereka wa Zaiya? Pfunzani bzizinji kwa mabanja yomwe yadayenda kukapalizira ku gawo lomwe likhafunika apalizi.

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Cidziwiso ca Yahova Cin’dzadzala pa Dziko la Pansi

Kodi polofesiya ya mpolofeta Zaiya yakulewa bza paraizo pa dziko la pansi, idakwanisika tani m’mbuyomu, inkukwanisika tani nsiku zino, ndipo in’dzakwanisika tani kutsogoloku?

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Cipfunziso ca Mulungu Cimbakunda Tsankhulo

Wanthu awiri omwe pakuyamba akhali anyamadulanthaka tsapano ni abale—yomwe ni mphanvu ya cipfunziso ca Mulungu.

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Munthu Angaluze Udindo Bwace Akabuphatisa Basa Mwakuphonyeka

Kodi Sebina adaphatisa tani basa udindo bwace? Thangwe ranyi yahova adasankhula Eliyakimu kuti apite m’mbuto mwace?