Mu nthawe za m’mbuyo, mulindiri akhakhala padzaulu pa mpanda kuti ambadziwise wanthu wa mu mzindamo kukakhala kunkubwera anyamadulanthaka. Yahova adasankhula Zakiyeri kuti akhalembo ninga ‘mulindiri wa nyumba ya Jirayeri.’

  • 33:7

    Zakiyeri adadziwisa bza ciyeruzo comwe Yahova angadapereka kwa wanthuwo angadasaya kusiya njira zawo zakuipa

    Kodi ni mafala yaponi ya Yahova yomwe tin’funika kuyapalizira nsiku zino?

  • 33:9, 14-16

    Mwa kucenjeza wanthu, Zakiyeri angadapulumusa moyo wace na moyo wa wanthu winango

    Kodi n’ciyani comwe cimbaticitisa kupalizira mwakamfulumize mafala yomwe Yahova adatipasa?