Mpalizi omwe ankugawira broxura la Bzipsa Bzabwino ku Azerbaijão

KABUKHU KA MITSONKHANO KA MOYO WATHU WACIKRISTAU NA UTUMIKI Agosto 2017

Bziratizo bza Upalizi

Bziratizo bza Upalizi bza revista ya Galamukani! na mbali ya pfunzisani cadidi cakufotokoza thangwe ranyi Mulungu adalenga wanthu. Phatisani basa bziratizobzi kuti mukonze bziratizo bzanu.

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Yahova Adabaira Wanthu Omwe Akhamutumikira Lini

Yahova adabaira Ababulo pambuyo pa kuzungulira Tiro kwa magole 13. Kodi Yahova ambawona tani basa lomwe timbalicita mwa nyongo na mwakukhulupirika?

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Kulisani Makhalidwe Yabwino—Kubzicepswa

Thangwe ranyi kubzicepswa n’kwakufunika? Ndipo tingakulatize tani? Kodi mpembo na ciratizo ca Jezu bzingatithandize tani kukulisa mkhalidwe wa kubzicepswa?

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Udindo Bwakufunika bwa Mulindiri

Mulindiri akhana basa la kumbacenceza wanthu wa mu mzinda kukakhala kunkubwera ngozi. Kodi kusankhulidwa kwa Zakiyeri na Yahova kuti akhale mulindiri wakuyezezera kwa Ajirayeri kukhathandauza ciyani?

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Kulisani Makhalidwe Yabwino—Kulimba Mtima

Thangwe ranyi tin’funika lini kumbagopa wanthu? Kodi mpembo na kukhulupira Yahova, bzingatithandize tani kukulisa mkhalidwe wa kulimba mtima?

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Gogi wa ku Magogi An’pfudzidwa Tsapanopa

Bibliya limbalewa bzinthu bzomwe bzin’citika anati kupfudzidwa Gogi wa ku Magogi na bzomwe bzin’dzacitika pambuyo pa kupfudzidwa kwace.

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Kulisani Makhalidwe Yabwino—Cikhulupiro

Ninga Abalahamu, tin’funika kulatiza cikhulupiro kwa Yahova Mulungu napo tikagumana na mabvuto. Kodi tingakulise tani cikhulupiro ca mphanvu na kukhulupirika?

CUMA CA M’FALA LA MULUNGU

Momwe Imwepo Mumbatokonyedwera na Tempwlo ya m’Matsomphenya ya Zakiyeri

Tempwlo yomwe Zakiyeri adawona m’matsomphenya, imbatikumbusa kuti mitemo yakunamata ya Yahova njakucena na yapadzulu. Kodi matsomphenyaya yangakuthandizeni tani?

KUKHALA NA MOYO WACIKRISTAU

Kodi ni Lini Pomwe Ndin’dzatumikira Pomwe Ninga Mpainiya Wakuthandiza?

Kutumikira ninga mpainiya wakuthandiza ni njira ibodzi yabwino yakulatizira nyongo yathu pakutumbiza Yahova. Kodi mungafunembo kuthumizira utumiki bwanu mwa njira imweyi?