Pomwe akhali m’kawoko, Paulo na Sila adatumbiza Mulungu. (Mab 16:25) M’nthawe za m’mbuyomu, abale wathu akhaimbambo nyimbo za Umambo pomwe akhali m’kawoko ku Sachsenhausen mu nthawe ya Nazi ku Alemanha na ku Sibéria. Bzomwe bzidacitikira Akristauwa, n’ciratizo camphanvu cakuti nyimbo za Umambo zingalimbise atumiki wa Mulungu pomwe ankuzunzidwa.

Tsapanopa, bzirewedwe bzizinji bzin’khala na bukhu la nyimbo lipsa la msolo wakuti “Sing Out Joyfully” to Jehovah, (Imbirani Yahova Mwakukondwa). Tikadzakhala na bukhu lathu la nyimbo, tingadzacite bwino kuzerewerana nazo, mwa kumbadzaziimba pa kunamata kwathu ninga banja. (Wayef 5:19) Ndipo mzimu wakucena ungadzatithandize kuzikumbukira m’nthawe ya cizunzo. Nyimbo za Umambo zingatithandize kumbakumbukira bza cidikhiro cathu, kutilimbisa pomwe tin’gumana na mabvuto, ndipo tikakondwa, nyimbo zomwe tidakoya mu msolo zimbaticitisa kuimbira Yahova mwakukondwa, thangwe ra mpfatso omwe tinawo mu mtima. (1Nkha 15:16; Psal 33:1-3) Tenepo, bwerani tensenefe timbapfatse na nyimbo zathu za Umambo!

ONANI VIDIYO YAKUTI NYIMBO ZA UMAMBO ZIMBATITHANDIZA KUKHALA WAKULIMBA MTIMA, NDIPO PATSOGOLO PACE TAWIRANI MIBVUNZO IYI:

  • N’ciyani comwe cidacitisa m’bale Frost kukumbuka bza kunemba nyimbo?

  • Kodi nyimboyi idathandiza tani abale pomwe akhali m’kawoko ku Sachsenhausen?

  • Kodi nyimbo za Umambo zingatithandize pa bzakucitika bziponi bza nsiku na nsiku?

  • Kodi ni nyimbo iponi ya Umambo yomwe mungafune kuikoya mu msolo?