Sathani ambaphatisira basa magunkha kuti atepese atumiki wa Yahova lero-lino. Wonani momwe bukhu la Djobi linkulatizira kusiyana komwe kulipo pakati pa magunkha ya Sathani na momwe Yahova ambawonera atumiki wace. Nembanimbo mavesi manango ya m’Bibliya yomwe yambalatiza kuti Yahova ambakusamalirani.

MAGUNKHA YOMWE SATHANI AMBALEWA

MOMWE YAHOVA AMBABVERA

Mulungu ambafuna bzinthu bzizinji mwakuti bzinthu bzabwino bzomwe atumiki wace ambacita mpsakukwanira lini kwa iye. Palibe cakulengedwa ciri-cense comwe cingamukondwese (Djobi 4:18; 25:5)

Yahova ambatenda nyongo yathu ya kumutumikira (Djobi 36:5)

Mulungu alibe basa na Munthu (Djobi 22:2)

Yahova ambabvuma ndipo ambasimba basa lathu lomwe timbacita mwakukhulupirika (Djobi 33:26; 36:11)

Mulungu alibe nabzo basa penu munthu ngwakulungama ayai ne (Djobi 22:3)

Yahova ambanyang’anira anyakulungama (Djobi 36:7)