Bzimogeni bzinthu bzimwebzi

Malango ya Mtsonkhano wa Moyo Wathu Wacikristau na Utumiki

Malango ya Mtsonkhano wa Moyo Wathu Wacikristau na Utumiki

Nkhani Zace

 

Ndime

Mafala Yakufungulira

 2

Cuma ca m’Fala la Mulungu

 3

Bziperekeni mu Utumiki Bwakumunda

 4

Kukhala na Moyo Wacikristau

 5

Mafala Yakufunga Nayo

 6

Kulisani Luso Lanu la Kuwerenga na Kupfunzisa

 7

Malango

 8

Nthawe

 9

Nyakunyang’anira Dera Akazungira Gwere

 10

Mdzinga wa Mtsonkhano wa Dera Ayai Mtsonkhano wa Cigawo

 11

Mdzinga wa Cikumbuso

 12

Nyakunyang’anira Mtsonkhano wa Moyo Wathu na Utumiki

 13

Nyakutsogolera Mtsonkhano wa Moyo Wathu na Utumiki

 14

Nyakubveranisa Bungwe la Akulu

 15

Mthandizi Wakupereka Malango

 16

Sala B

 17

Mavidiyo

 18

1. Mtsonkhano wa Moyo Wathu na Utumiki un’dzacitidwa mwakubverana na ndondomeko ya mu Kabukhu ka Mitsonkhano ka Moyo Wathu Wacikristau na Utumiki, pabodzi na malango yankuteweraya. Mpalizi ali-wense an’funika kulimbisidwa kuti ambacite mbali za anyakupfunza. Ndipo wale omwe ambatsonkhana na gwere mwakukhazikika angapasidwembo mbalizi, penu iwo ambabverana na mapfunziso ya m’Bibliya na kuteweza mitemo yacikristau.—be-CN tsa. 282.

 2. Mafala Yakufungulira: Mphindi 3 ayai zakucepa. Mdzinga uli-wense, pambuyo pa nyimbo yakufungulira na mpembo, nyakutsogolera Mtsonkhano wa Moyo Wathu na Utumiki an’dzalewa mafala yomwe yan’dzalimbisa abveseri kufunisisa kubvesera mbali za mtsonkhanoyo, acilewambo mbvunzo wakugumanika mu Tsamba la Mitawiro ya Kubwereza bza Mtsonkhano wa Moyo Wathu Wacikristau na Utumiki.

 3. Cuma ca m’Fala la Mulungu:

  • Nkhani: Mphindi 10. Mu Kabukhu ka Mitsonkhano ka Moyo na Utumiki muna msolo wa nkhani ya mbali imweyi, pabodzi na nfundo ziwiri ayai zitatu zikulu-zikulu. Mbaliyi in’funika kumbacitidwa na mkulu ayai mtumiki wakuthandiza wakuthemera. Kawerengedwe ka Bibliya ka mdzingayo kakayamba na bukhu lipsa la m’Bibliya, pan’dzalatizidwa vidiyo yakufotokoza bukhulo. Mfotokozi wa nkhaniyo an’funika kulatiza kubverana kwa vidiyoyo na nkhani ankuifotokozayo. Iye an’funikambo kuwonesasa kuti wafotokoza nfundo zense zakugumanika mu kabukhu ka mitsonkhano. Ndipo nthawe  ikabvumiza, angaphatisembo basa bzithunzi-thunzi na nfundo zakucokera mu Bzinembo zomwe zaikhidwa kuti zibvekese nkhaniyo.

  • Kufufudza Cuma Cauzimu: Mphindi 8. Imweyi ni mbali ya mibvunzo na mitawiro, ndipo mfotokozi an’funika lini kuyamba na mafala yakufungulira ne kumaliza na mafala yakufunga nayo. Mbaliyi in’funika kumbacitidwa na mkulu ayai mtumiki wakuthandiza wakuthemera. Mfotokozi angasankhule momwe angaphatisire basa nthawe yace pa nfundo zinaizo kuti alatize momwe gwere lingaphatisire basa nfundozo. Tsono iye an’funika kubvunza mibvunzo yense kwa abveseriwo. Iye angasankhule penu angawerengese mavesi yense ya mibvunzo miwiri yakuyambirira. Abveseri omwe alatidwe an’funika kupereka mitawiro yawo mu tumphindi 30 ayai twakucepa.

  • Kuwerengedwa kwa Bibliya: Mphindi 4 ayai zakucepa. Mbali ya anyakupfunzayi in’funika kucitidwa na m’bale. Ndipo nyakupfunzayo an’funika kuwerenga mbaliyi mwakusaya kulewa mafala yakufungulira ne kumaliza na mafala yakufunga nayo. Nyakutsogolera mtsonkhano an’funika kuthandiza anyakupfunza kuti ambawerenge bwino-bwino, mwacibadwa, mwakubveseseka, mwakusaya kuphonya-phonya, mwakucinja-cinja fala, mwakutsindika mafala yakuthemera na mwakumbaima-ima m’mbuto zakuthemera.

  4. Bziperekeni mu Utumiki Bwakumunda: Mphindi 15 ayai zakucepa. Mbali imweyi idakonzedwa kuti ithandize wense kukulisa luso lawo lakupalizira na kupfunzisa mu utumiki. Anyakupfunza an’funika kumbaphatisa basa bziratizo bza upalizi bzakugumanika pa tsamba 1, la mu Kabukhu ka Mitsonkhano ka Moyo na Utumiki kuti acite mbali za ulendo bwakuyamba na ulendo bwakubwereza. Ndipo nyakupfunza angasankhule penu an’funa kuwonesa bukhu ayai vidiyo yomwe imbacita mbali pa Bzinthu Bzomwe Timbapfunzisira. Kabukhu ka Mitsonkhano ka Moyo na Utumiki kambalatiza nthawe yomwe nyakupfunzayo an’funika kucita mbali yace, ndipo nthawe zinango kabukhuka kambaperekambo malango yakuthumizirika. Anyakupfunza an’funika lini kuphatisa basa nfundo zinango za pambali na cakulinga cakuti akwanise kufotokoza nkhaniyo mu nthawe yomwe apasidwa. Bziratizo bzinango bzakukonzekeredwa bwino bzingamale pomwe nthawe ikalipo. Bzikafunika, akulu angapasidwembo mbali za anyakupfunzazi.

  • Mavidiyo ya Bziratizo bza Upalizi: Pa mdzinga uli-wense wa mwezi pan’dzalatizidwa vidiyo ibodzi ya ciratizo ca upalizi, mucicezerana nfundo zace. Mavidiyoya yan’dzalatiza ulendo bwakuyamba, ulendo bwakubwereza na ulendo bwakubwereza bwaciwiri. Mbali imweyi in’funika kucitidwa na nyakutsogolera Mtsonkhano wa Moyo Wathu na Utumiki.

  • Ulendo Bwakuyamba: Mbali ya anyakupfunzayi ingaperekedwe kwa m’bale ayai mpfumakazi. Ndipo nyakuthandizayo an’funika kukhala mwamuna ayai mkazi ninga nyakupfunzayo; tsono iwo akakhala mwamuna na mkazi akhale wa m’banja libodzi. Iwo angasankhule kucita mbali yawoyo adakhala ayai adaima. Nyakupfunzayo angasankhule kumusana na mwenekaciro nyumbayo mwakubverana na cizolowezi ca ku mbutoyo. Ndipo an’funika kuphatisa basa nfundo za mu ciratizo ca upalizi pa kucita mbaliyo.

  • Ulendo Bwakubwereza Bwakuyamba: Mbali ya anyakupfunzayi ingaperekedwe kwa m’bale ayai mpfumakazi. Ndipo nyakuthandizayo an’funika kukhala mwamuna ayai mkazi ninga nyakupfunzayo. (km-CN 5/97 tsa. 2) Anyakucita mbaliyi angasankhule kucita mbali yawoyi adakhala ayai adaima. Nyakupfunzayo an’funika kulatiza bzomwe tingalewe pa kucita ulendo bwakubwereza kwa munthu omwe tidaceza naye pa ulendo bwakuyamba. Ndipo an’funika kuphatisa basa ciratizo ca upalizi ca mu Kabukhu ka Mitsonkhano ka Moyo na Utumiki pa kuyambisa maceza.

  • Ulendo Bwakubwereza Bwaciwiri: Mbali ya anyakupfunzayi ingaparekedwe kwa m’bale ayai mpfumakazi. Ndipo nyakuthandizayo an’funika kukhala mwamuna ayai mkazi ninga nyakupfunzayo. (km-CN 5/97 tsa. 2) Anyakucita mbaliyi angasankhule kucita kukhala ayai kucita kuima. Nyakupfunzayo an’funika kulatiza bzomwe tingalewe pa kucita ulendo bwakubwereza kwa munthu omwe tidaceza naye pa ulendo bwakubwereza bwakuyamba. Ndipo an’funika kuphatisa basa ciratizo ca upalizi pa kucita mbaliyo.

  • Pfunziro la Bibliya: Mbali ya anyakupfunzayi ingaperekedwe kwa m’bale ayai mpfumakazi. Ndipo nyakuthandizayo an’funika kukhala mwamuna ayai mkazi ninga nyakupfunzayo. (km-CN 5/97 tsa. 2) Anyakucita mbaliyi angasankhule kucita kukhala ayai kucita kuima. Mbali imweyi in’funika kulatiza ciratizo ca pfunziro la Bibliya lomwe layamba kale. Tenepo, bzin’funika lini kuyamba na mafala yakufungulira ninga kuyamba na kumusana, ayai kukhala na mafala yakufunga nayo, kusiya penu nyakupfunzayo ankupendedwa pa mbali imweyo. Ndipo mpsakufunika lini kuwerenga ndime zense zomwe zalatidwazo, napo kuti nthawe zinango bzingacitidwe. Tsono nyakupfunzayo an’funika kucita nyongo kuti alatize maluso yabwino yakupfunzisira.

  •   Nkhani: Mbali ya anyakupfunzayi in’funika kuperekedwa kwa m’bale, aciifotokoza kwa gwere ninga nkhani.

  5. Kukhala na Moyo Wacikristau: Pambuyo pa nyimbo, mphindi 15 za mbali imweyi zin’dzakhala za nkhani ibodzi ayai ziwiri zomwe cakulinga cace ni kuthandiza abveseri kuphatisa basa Fala la Mulungu pa moyo wawo. Pakakhala palibe malango manango, mbali imweyi ingaperekedwe kwa mkulu ayai mtumiki wakuthandiza wakuthemera, kupambula mbali ya bzakusaya bza gwere yomwe imbacitidwa na mkulu.

  • Pfunziro la Bibliya la Gwere: Mphindi 30. Mbali imweyi imbaperekedwa kwa mkulu wakuthemera. (M’magwere momwe muna akulu ang’ono-ng’ono, atumiki wakuthandiza wakuthemera angapasidwembo mbaliyi, bzikafunikira.) Bungwe la akulu lingasankhule abale omwe mbakuthemera kucitisa Pfunziro la Bibliya la Gwere. Abale omwe anisankhulidwawo an’funika kucitisa pfunzirolo mu njira yabwino kuti akwanise kusunga nthawe; an’funikambo kutsindika bzinembo bza nfundo zikulu-zikulu na kuthandizambo abveseri wense kuwona kufunika kwa nfundo zomwe zinkupfunzidwazo. Iwo angaphatise basa malango yakuperekedwa na gulu lathu yakulewa bza momwe Pfunziro la Nsanza ya Mulindiri lin’funika kumbacitisidwira. Ku mbuto komwe mpsakukwanisika, anyakutsogolera na anyakuwerenga wakusiyana-siyana angaphatisidwe basa mdzinga uli-wense. Penu nyakutsogolera Mtsonkhano wa Moyo Wathu na Utumiki an’lewa kuti pfunzirolo licitidwe mwa cigwatho, nyakucitisa pfunziroyo angasankhule momwe angacitire bzimwebzo. Pinango angasankhule kuwerenga ndime zinango, acimoga zinango.

  6. Mafala Yakufunga Nayo: Mphindi 3 ayai zakucepa. Nyakutsogolera Mtsonkhano wa Moyo na Utumiki an’dzafotokoza mwacigwatho nfundo zikulu-zikulu za mtsonkhanoyo, na kubwerezera mtawiro wa mbvunzo wa mdzingayo wakugumanika mu Tsamba la Mitawiro ya Kubwereza bza Mtsonkhano wa Moyo Wathu na Utumiki. Iye angalewembo nfundo zinango zomwe zin’dzapfunzidwa mu mdzinga wakutewera, pinango mwakucita mbvunzo omwe un’dzatawiridwa mu mdzinga wakutewerayo. Ndipo penu nthawe in’bvumiza, iye angadziwisembo madzina ya abale omwe an’dzacita mbali za anyakupfunza mu mdzinga wakutewerayo. Pakakhala palibe kuperekedwa malango manango, nyakutsogolera mtsonkhanoyo angapereke bzidziwiso na kuwerengambo matsamba yakuyenda kuna gwere pa nthawe imweyi. Penu nthawe yakuwerenga bzidziwiso na  matsambaya ingakwane lini pa mphindi zitatu za mafala yakufuguna nayo, nyakutsogolera mtsonkhanoyo angakumbire abale omwe an’dzacita mbali za Kukhala na Moyo Wacikristau kuti afotokoze mbali zawo mwacigwatho. (Onani  ndime 5   9.) Bzidziwiso bzinango ninga bza utumiki bwakumunda, ndondomeko ya kucenesa Nyumba ya Umambo, bzin’funika lini kuperekedwa pa pulatifomu; bzingaikhidwe pa kwadru ya bzidziwiso. Mtsonkhano un’funika kufunga na nyimbo pabodzi na mpembo.

 7. Kulisani Luso Lanu la Kuwerenga na Kupfunzisa: Kuyambira mdzinga wa 7 Janeiro, 2019, nyakutsogolera Mtsonkhano wa Moyo Wathu na Utumiki an’dzaphatisa basa broxura lakuti Kuwerenga na Kupfunzisa kuti apereke malango na kutenda mbali za anyakupfunza. Nyakupfunza ali-wense an’dzaphatisa basa pfunziro la mu Kabukhu ka Mitsonkhano ka Moyo na Utumiki lomwe lin’dzanembedwa mkati mwa parentêses kuphampha kwa nkhani yomwe an’dzapasidwayo. Pa mdzinga wakuyamba wa mwezi uli-wense, nyakutsogolera Mtsonkhano wa Moyo Wathu na Utumiki an’dzakhala na mbali yomwe an’dzacezerana na abveseri pfunziro libodzi la m’broxura lakuti Kuwerenga na Kupfunzisa. Mbali yakunembedwa kuti “Nembani Kuyenda Kwanu Patsogolo” ya m’broxurali yakonzedwa kuti imbadzanembedwe na nyakupfunzayo, ndipopa nyakutsogolera mtsonkhanoyo an’dzafunika lini kunemba cinthu.

  8. Malango: Nyakupfunza ali-wense akamala kucita mbali yace, nyakutsogolera mtsonkhano an’dzakhala na mphindi pafupi-fupi ibodzi kuti atende nyakupfunzayo, aciperekambo malango yakufunikira mwakuphatisa basa broxura lakuti Kuwerenga na Kupfunzisa. Pomwe nyakutsogolera mtsonkhano an’dzacemera nyakupfunza kuti adzacite mbali yace, iye an’funika lini kulewa pfunziro lomwe nyakupfunzayo ankuphatisa basa. Tsono mbali ya nyakupfunzayo ikamala, nyakutsogolera mtsonkhanoyo an’dzatenda nyakupfunzayo, ndipo patsogolo pace an’dzalewa pfunziro lomwe iye akhaphatisa basa, acifotokozambo thangwe lomwe ankulewera kuti nyakupfunzayo waphatisa basa bwino malango ya m’pfunzirolo, ayai angafotokoze mwakudeka mtima thangwe lomwe ankuwonera kuti nyakupfunzayo an’funika kudzabwerezera pomwe pfunzirolo kutsogolo. Nyakutsogolera mtsonkhanoyo angafotokozembo mbali zinango za ciratizoco, akawona kuti kucita bzimwebzo kungathandize nyakupfunzayo ayai abveseri. Bzikafunikira, nyakutsogolera mtsonkhanoyo angaperekembo malango manango yakuthandiza kwa nyakupfunzayo pambali, yakucokera m’broxura lakuti Kuwerenga na Kupfunzisa, ayai ya m’bukhu lakuti Sukulu ya Utumiki wa Mulungu, ndipo angacite bzimwebzi pambuyo pa mitsonkhano ayai pa nthawe inango. Malangoyo yangakhale yakubverana na pfunziro lomwe akhaphatisa basa ayai pfunziro linango.—Kuti mudziwe bzizinji pakulewa bza udindo bwa nyakunyang’anira Mtsonkhano wa Moyo Wathu na Utumiki na udindo bwa mthandizi wakupereka malango, onani  ndime 13 na 16.

    9. Nthawe: Palibe mbali yomwe in’funika kupitirira nthawe ne mafala ya nyakutsogolera mtsonkhano. Mbali za anyakupfunza zingambaimisidwe mwakusamala, nthawe yawo ikamala. Abale omwe ambacita mbali zinango akadya nthawe, an’funika kupasidwa malango pa mbali na mthandizi wakupereka malango. Mtsonkhano wense kuphatanidzambo nyimbo na mipembo umbamale ora imbodzi na mphindi 45.

 10. Nyakunyang’anira Dera Akazungira Gwere: Penu gwere linkuzungiridwa na nyakunyang’anira dera, mtsonkhano wa pakati pa mdzinga un’funika kucitidwa mwakuteweza ndondomeko ya mu Kabukhu ka Mitsonkhano ka Moyo na Utumiki; tsono Pfunziro la Bibliya la Gwere mu mbali ya Kukhala na Moyo Wacikristau lin’dzacitidwa lini thangwe ra nkhani ya utumiki ya nyakunyang’anira dera ya mphindi 30. Pomwe nkhani ya utumikiyi ikanati kuyamba, nyakutsogolera Mtsonkhano wa Moyo Wathu na Utumiki an’dzafotokoza mwacigwatho nfundo zikulu-zikulu  za mtsonkhanoyo, kulewa nfundo zinango zomwe zin’dzapfunzidwa mu mdzinga wakutewera, kupereka bzidziwiso na kuwerengambo matsamba yakuyenda kuna gwere, patsogolo pace iye an’dzacemera nyakunyang’anira dera. Nkhaniyo ikamala, nyakunyang’anira derayo ndiye an’dzamaliza mtsonkhanoyo na nyimbo yomwe iye wasankhula. Pa mdzinga wakuzungiridwa na nyakunyan’ganira dera, mu sala B mun’dzacitidwa lini mbali za anyakupfunza za cirewedwe ca gwerelo. Kagulu ka cirewedwe cinango kangacite mitsonkhano yace mu sala B, napo pa mdzinga omwe nyakunyang’anira derayo ankucezera gwerelo. Tsono, kaguluko kan’dzafunika kuphatana na gwerelo kuti kadzabvesere nkhani ya utumiki ya nyakunyang’anira dera.

 11. Mdzinga wa Mtsonkhano wa Dera Ayai Mtsonkhano wa Cigawo: Pa mdzinga wa mtsonkhano wa dera ayai mtsonkhano wa cigawo, magwere yan’funika lini kucita mitsonkhano ya gwere. Nkhani za mtsonkhano wa pakati pa mdzinga zingapfunzidwe pa kunamata ninga banja ayai pa pfunziro la patekha.

 12. Mdzinga wa Cikumbuso: Nsiku ya cikumbuso ikadzakhala pakati pa mdzinga, pan’dzafunikira lini kucitidwa mtsonkhano wa Moyo Wathu na Utumiki pakati pa mdzingayo. Tsono mitsonkhano ya utumiki bwa kumunda ingacitike pa nsiku ya cikumbusoco.

  13. Nyakunyang’anira Mtsonkhano wa Moyo Wathu na Utumiki: Mkulu m’bodzi wakusankhulidwa na bungwe la akulu an’dzatumikira ninga nyakunyang’anira Mtsonkhano wa Moyo Wathu na Utumiki. Udindo bwace ni kuwonesesa kuti mtsonkhanoyu udalinganizidwa bwino, ndipo unkucitidwa mwakubverana na malangoya. Iye an’funika kumbaphata basa pabodzi na mthandizi wakupereka malango. Kabukhu ka Mitsonkhano ka Moyo na Utumiki ka mwezi wakutewera kakandotambiridwa, nyakunyang’anira Mtsonkhano wa Moyo Wathu na Utumiki an’funika kunemberatu madzina ya abale omwe an’dzacita mbali za anyakupfunza. (Onani  ndime 4.) Nyakupfunza ali-wense an’funika kupasidwa mbali yace patasala midzinga mitatu ayai kuposera mitatu kuti adzacite mbaliyo. Ndipo an’funika kumbaphatisa basa formulariyo ya Mbali Yanu mu Mtsonkhano wa Moyo Wathu Wacikristau na Utumiki (S-89).

 14. Nyakutsogolera Mtsonkhano wa Moyo Wathu na Utumiki: Mdzinga uli-wense, mkulu m’bodzi an’dzatumikira ninga nyakutsogolera Mtsonkhano wa Moyo Wathu na Utumiki. (Penu akulu mbakucepa, atumiki wakuthandiza wakuthemera angasankhulidwe kuti ambatsogolerembo mtsonkhanoyu.) Nyakutsogolera mtsonkhano ana udindo bwa kukonzekera mafala yakufungulira na yakufunga nayo, pabodzi na kucezerana na abveseri mavidiyo ya bziratizo bza upalizi pabodzi na mavidiyo yakulewa bza pfunziro la m’broxura la Kuwerenga na Kupfunzisa; ndipo ndiye omwe ambacemera anyakucita mbali, ndipo akulu akakhala wakucepa iye angambacitembo mbali zinango. Mafala yomwe ambalewe mbali iri-yense ikamala, yan’funika kukhala yacigwatho. Bungwe la akulu lin’funika kusankhula akulu omwe mbakuthemera kuti ambacite mbali imweyi. Akulu wakusankhulidwawo an’funika kumbacinjana-cinjana pakutsogolera mtsonkhanoyu. Malingana na momwe bzinthu bziriri, nyakunyang’anira Mtsonkhano wa Moyo Wathu na Utumiki pinango angambatsogolere mwakubwereza-bwereza kusiyana na akulu winangowo. Penu m’bale ngwathemera kutsogolera Pfunziro la Bibliya la Gwere, ndiye kuti iye ngwakuthemerambo kutsogolera mtsonkhanoyu. Tsono kumbukirani kuti mkulu omwe asankhulidwe kukhala nyakutsogolera mtsonkhano, ndiyembo ambatenda na kupereka malango mwakudeka mtima kwa abale omwe an’cita mbali za anyakupfunza. Ndipo ndiyembo omwe ambawonesesa kuti mtsonkhanoyo unkumala pa nthawe yace. (Onani  ndime 6 na  9.) Penu pana mbuto yakukwanira ndipo penu nyakutsogolera mtsonkhano angafune, pangaimisidwe mikrofoni inango pa pulatifomupo kuti iye aphatise basa; bzimwebzi bzin’dzathandiza kuti pomwe ankucemera abale omwe adzacite  mbali zawo, abalewo an’dzakhala aimambo kale pa mikrofoni yakufotokozerera nkhani. Penu nyakutsogolerayo angafune, angacite kukhala pafupi na meza pa pulatifomupo pomwe in’dzakhala inkucitidwa mbali ya nyakupfunza ya kuwerengedwa kwa Bibliya, pabodzi na mbali za mu Bziperekeni mu Utumiki Bwakumunda. Bzimwebzi bzin’dzathandiza kusunga nthawe.

 15. Nyakubveranisa Bungwe la Akulu: Nyakubveranisa bungwe la akulu ndiye ambasankhula abale omwe adzacite mbali iri-yense ya mtsonkhanoyu, kundopambula mbali za anyukupfunza. Bzimwebzi bzimbaphatanidza kusankhula omwe adzatsogolere mtsonkhanoyo mdzinga uli-wense, pakati pa akulu wakusankhulidwa na bungwe la akulu. Mwakubverana na nyakunyang’anira mtsonkhano wa Moyo Wathu na Utumiki, nyakubveranisa bungwe la akulu ambawonesesa kuti ndondomeko ya mtsonkhano wense yaikhidwa pa kwadru ya bzidziwiso.

  16. Mthandizi Wakupereka Malango: Penu mpsakukwanisika, bzingakhale bwino kusankhula mkulu omwe ni mfotokozi wa luso kuti ambacite mbali imweyi. Udindo bwa mthandizi wakupereka malango ni kupereka malango kwa akulu ayai atumiki wakuthandiza pa mbali iri-yense yomwe angacite bzikafunikira, ninga mu mbali ya mu Moyo Wathu na Utumiki, pa nkhani ya wense na pa kuwerenga ayai pakucitisa Pfunziro la Nsanza ya Mulindiri ayai Pfunziro la Bibliya la Gwere. (Onani  ndime 9.) Penu alipo akulu wakukwanira m’gweremo omwe ambafotokoza na kupfunzisa mwaluso, akulu wakusiyana-siyana wakuthemera angaphatisidwe basa gole liri-lense ninga mthandizi wakupereka malango. Tsono mpsakufunika lini kuti mthandiziyo ambapereke malango nthawe iri-yense pomwe m’bale an’cita mbali.

 17. Sala B: Pakakhala na anyakupfunza azinji, pinango pangacitidwe makonzedwe kuti mbali za anyakupfunzazo zimbacitidwembo mu sala B. Penu mbalizi zin’dzacitidwambo mu sala B, pan’funika kusankhulidwa m’bale kuti ambakatsogolere, ndipo bzingakhale bwino akakhala mkulu. Komwe mpsakufunika, angasankhulidwembo mtumiki wakuthandiza wakuthemera kuti ambatsogolere. Bungwe la akulu lingasankhule m’bale omwe angambatsogolere mbaliyi, ayai lingawone penu abale angambacinjane-cinjane pa kutsogolera mdzinga uli-wense. M’bale omwe ati ambatsogolere mu sala B, an’funika kumbateweza malango yakugumanika mu  ndime 8. Penu mbali za anyakupfunza zin’dzacitidwa mu sala B, anyakupfunza an’funika kudzakumbiridwa kuti ayende mu sala B, ikandomala mbali ya Kufufudza Cuma Cauzimu ya mu Cuma ca M’fala la Mulungu. Ndipo iwo an’funika kubwerera kuti adzaphatane na gwere ikandomala mbali ya Bziperekeni mu Utumiki Bwakumunda. Pakakhala na mbali ya vidiyo, abale omwe an’dzakhala mu sala B, an’funika kumbawona ayai kubvesera ali m’mwemo, bzikakhala bzakukwanisika. Tsono penu bzingakwanisike lini, nyakutsogolera mu sala B, angawonesembo vidiyoyo mwakuphatisa basa mtcini uli-wense, aciicezeranambo.

 18. Mavidiyo: Pa mtsonkhanoyu pan’dzakhalambo na mavidiyo. Mavidiyoya yan’dzagumanika mu programa ya JW Library, ndipo mungadzayacose mwakuphatisa basa mitcini yakusiyana-siyana. Nthawe zinango mavidiyo ya bziratizo bza upalizi yangadzalatizidwembo pa mitsonkhano ya utumiki bwakumunda, pambuyo pakuti yalatizidwa kale pa mtsonkhano wa Moyo Wathu na Utumiki.

© 2018 Watch Tower Bible and Tract Society of Pennsylvania

S-38-NYU 9/18