Nkhaniyi yachokera m’mutu 14 wa buku lakuti, Kodi Baibulo Limaphunzitsa Chiyani Kwenikweni?

Kodi chitsanzo cha Yesu chingathandize bwanji makolo komanso ana?