Mavidiyowa ali ndi mfundo zokuthandizani kumvetsa nkhani za m’mabuku a m’Baibulo komanso mmene zinthu zinalili pamene bukulo linkalembedwa. Muzigwiritsa ntchito mavidiyowa kuti muzikhala ndi chidwi chowerenga komanso kuphunzira nkhani za m’Baibulo.