Koperani nkhaniyi, werengani mawu amene analankhulidwa ndi anthu 5, kenako tchulani anthu amene analankhula mawuwo.