Chekenerani chithunzi cha mngelo yemwe analimbikitsa Gidiyoni.