Muthandize ana anu kuti aloweze pamtima mayina a atumwi 12.