Yehova anatipangira zinthu zokongola. Kodi zina mwa zinthuzo ndi ziti?