Tsatirani nyimboyi kuti muloweze mabuku ena 16 a Malemba Achiheberi.