N’chifukwa chiyani Yehova analenga mwamuna ndi mkazi?