(Mateyu 28:19, 20)

 1. Kuphunzitsa nkhosa za M’lungu

  Ndi mwayi wapadera.

  Yehova wawatsogolera.

  Amakonda cho’nadi.

  (KOLASI)

  Yehovatu tikupempha

  Kuti muziwateteza.

  Mwa Yesu tikupemphani: Athandizenibe

  Akhale olimba.

 2. Mayesero akawagwera,

  Timawapempherera.

  Tayesetsa kuwaphunzitsa,

  Ndipo adalitsidwa.

  (KOLASI)

  Yehovatu tikupempha

  Kuti muziwateteza.

  Mwa Yesu tikupemphani: Athandizenibe

  Akhale olimba.

 3. Akhale okudalirani,

  Inu M’lungu ndi Yesu

  Apirire pamayesero,

  Akalandire moyo.

  (KOLASI)

  Yehovatu tikupempha

  Kuti muziwateteza.

  Mwa Yesu tikupemphani: Athandizenibe

  Akhale olimba.