ONANI
Kukula kwa Zilembo
Chithunzi

(2 Samueli 22:1-8)

 1. 1. Yehova ndinudi Mulungu wamoyo;

  M’chilengedwe chonse

  Mphamvu zaoneka.

  Palibe M’lungu wina angachite

  ​​—zimene

  Inu mumachita.

  (KOLASI)

  Yehova ndiye pothawira pathu.

  Tidzaonadi kuti iye ndi Thanthwe.

  Tilengeze molimba mtima

  mphamvu zake.

  Yehova m’pothawira pathu,

  tim’tamande.

 2. 2. Zingwe za imfa zingandizungulire,

  ndidalira inu,

  “Mundipatse mphamvu,

  mundilimbitse mtima.”

  Mumve kulira kwanga

  “Ndibiseni M’lungu.”

  (KOLASI)

  Yehova ndiye pothawira pathu.

  Tidzaonadi kuti iye ndi Thanthwe.

  Tilengeze molimba mtima

  mphamvu zake.

  Yehova m’pothawira pathu,

  tim’tamande.

 3.  3. Mudzagunda ngati

  mabingu kumwamba.

  Adzanjenjemera;

  Adani anuwo.

  Mudzakhala chimene mukufuna

  kukhala

  Onse adzaona.

  (KOLASI)

  Yehova ndiye pothawira pathu.

  Tidzaonadi kuti iye ndi Thanthwe.

  Tilengeze molimba mtima

  mphamvu zake.

  Yehova m’pothawira pathu,

  tim’tamande.