Pitani ku nkhani yake

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Mboni za Yehova

Chichewa

Buku Langa la Nkhani za M'baibulo

Nkhani 15: Mkazi wa Loti Anacheuka

Nkhani 15: Mkazi wa Loti Anacheuka

LOTI ndi banja lake anakhala ndi Abrahamu m’Kanani. Tsiku lina Abrahamu anati kwa Loti: ‘Palibe malo okwanira zifuyo zathu zonse. Tilekanetu. Ukamka uku, ine ndidzamka kwinako.’

Loti anayang’ana dziko’lo. Anaona chigawo chabwino kwambiri cha madzi ambiri ndi msipu wochuluka kaamba ka zifuyo zake. Ichi chinali Chigawo cha Yordano. Chotero Loti anasamutsira banja lake ndi zifuyo kumene’ko. Potsirizira pake anamanga nyumba yao mu mzinda wa Sodumu.

Anthu a Sodomu anali oipa kwambiri. Izi zinabvutitsa Loti chifukwa anali wabwino. Mulungu’nso anabvutika maganizo. Kenako, Mulungu anatumiza angelo awiri kukachenjeza Loti kuti akaononga Sodomu ndi Gomora chifukwa cha kuipa kwao.

Iwo anauza Loti kuti: ‘Fulumira! Tenga mkazi wako ndi ana ako akazi awiri nutuluke muno!’ Iwo anali ochedwa pang’ono, chotero angelo’wo anawagwira pa dzanja nawatulutsa mu mzinda’wo. M’modzi wa angelo’wo anati: ‘Thawitsani miyoyo yanu! Musacheuke. Thamangirani ku mapiri, kuti musaphedwe!’

Loti ndi ana ake anamvera nathawa m’Sodomu. Iwo sanaime, ndipo sanacheuke. Koma mkazi wa Loti sanamvere. Atayenda mtunda pang’ono kuchoka m’Sodomu, anaima nacheuka. Pompo anakhala chulu cha mchere. Kodi mukumuona m’chithunzi’mo?

Tikuphunziramo phunziro labwino. Zimasonyeza kuti Mulungu amapulumutsa awo amene amamvera, koma awo amene samamumvera adzataya miyoyo yao.

Genesis 13:5-13; 18:20-33; 19:1-29; Luka 17:28-32; 2 Petulo 2:6-8.

Loti akuthawa ku Sodomu


Mafunso

  • N’chifukwa chiyani Abrahamu ndi Loti analekana?
  • N’chifukwa chiyani Loti anasankha kukakhala ku Sodomu?
  • Kodi anthu a ku Sodomu anali otani?
  • Kodi angelo aŵiri anachenjeza Loti za chiyani?
  • N’chifukwa chiyani mkazi wa Loti anasanduka chulu cha mchere?
  • Kodi tingaphunzire chiyani kuchokera pa zimene zinachitikira mkazi wa Loti?

Mafunso ena

Onaninso

ZITHUNZI

Mkazi wa Loti Anasanduka Chipilala Chamchere

Werengani nkhani ya m’Baibulo kenako lumikizani madontho. Kodi mukuphunzira chiyani kwa mkazi wa Loti?

ZITHUNZI ZOFOTOKOZA NKHANI ZA M’BAIBULO

Loti ndi Banja Lake—Zithunzi Zofotokoza Nkhani

Koperani nkhaniyi kuti mudziwe zimene mungaphunzire pa nkhani yokhudza banja la Loti.