17:18, 19

  • Kodi Mfumu Zedekiya inaswa pangano lotani?

    Kodi inakumana ndi zotani chifukwa cha kuswa panganoli?

  • Kodi ineyo ndinapanga malonjezo otani?

    Kodi ndi zinthu ziti zimene zingachitike ngati nditaswa malonjezowa?