2:2, 3

“M’masiku otsiriza”

Nthawi yathu ino

“Phiri la nyumba ya Yehova”

Kulambira Yehova movomerezeka

“Mitundu yonse idzakhamukira kumeneko”

Anthu olambira Mulungu movomerezeka amakhala gulu limodzi logwirizana

“Bwerani anthu inu. Tiyeni tipite kukakwera phiri la Yehova”

Olambira oona amaitana anthu ena kuti azilambira nawo limodzi

“Iye akatiphunzitsa njira zake, ndipo ife tidzayenda m’njira zakezo”

Yehova amatiphunzitsa ndiponso kutithandiza kuyenda m’njira zake pogwiritsa ntchito Mawu ake

2:4

“Anthuwo sadzaphunziranso nkhondo”

Yesaya anafotokoza kuti anthu adzasula zida zankhondo kuti zikhale zolimira pofuna kusonyeza kuti anthu a Yehova azidzakhala mwamtendere. Kodi zida zimenezi zinali zotani?

‘Malupanga akhale makasu a pulawo’

1 Khasu la pulawo ndi limene linkagalauza nthaka ndipo nthawi zina linkakhala lachitsulo.—1 Sam. 13:20

‘Mikondo ikhale zida zosadzira mitengo’

2 Chida chosadzira mitengo chinali chooneka ngati chikwakwa. Ankagwiritsanso ntchito chidachi posadza mpesa.—Yes. 18:5