Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Yoswa 4:1-24

4  Mtundu wonse utangotha kuwoloka mtsinje wa Yorodano,+ Yehova anauza Yoswa kuti:  “Tenga amuna 12 pakati pa anthuwa, mwamuna mmodzi pafuko lililonse.+  Uwalamule kuti, ‘Pitani pakati penipeni pa mtsinje wa Yorodano, pamalo amene ansembe anaimapo chilili,+ mukanyamulepo miyala 12.+ Muisenze ndi kukaiika kumene mugone+ usiku wa lero.’”  Choncho Yoswa anaitana amuna 12+ amene anawasankha pakati pa ana a Isiraeli, mwamuna mmodzi pafuko lililonse.  Ndipo anawauza kuti: “Dutsani kutsogolo kwa likasa la Yehova Mulungu wanu, mukafike pakati pa mtsinje wa Yorodano. Aliyense akanyamule mwala umodzi paphewa pake, mogwirizana ndi chiwerengero cha mafuko a ana a Isiraeli.  Miyala imeneyo idzakhala chizindikiro pakati panu.+ Ana anu akamadzafunsa m’tsogolo muno kuti, ‘Kodi miyalayi ndi ya chiyani?’+  Muzidzawauza kuti, ‘N’chifukwa chakuti madzi a mumtsinje wa Yorodano anadukana pamaso pa likasa la pangano la Yehova.+ Likasalo litadutsa mumtsinje wa Yorodano, madzi a mtsinje wa Yorodanowo anadukana, ndipo miyala imeneyi ndi chikumbutso cha zimenezo kwa ana a Isiraeli mpaka kalekale.’”*+  Chotero ana a Isiraeliwo anachita monga mmene Yoswa anawalamulira. Anapita pakati pa mtsinje wa Yorodano, ndipo anakanyamula miyala 12 mogwirizana ndi chiwerengero cha mafuko a ana a Isiraeli,+ monga mmene Yehova analamulira Yoswa. Ananyamula miyalayo ndi kukaiika kumalo awo ogona.+  Panalinso miyala ina 12 imene Yoswa anaisanjikiza pakati pa mtsinje wa Yorodano, pamalo amene anaimapo+ ansembe onyamula likasa la pangano. Miyalayo ilipo mpaka lero. 10  Ansembe onyamula Likasawo, anaimabe chiimire pakati+ pa mtsinje wa Yorodano, kufikira zitachitika zonse zimene Yehova analamula Yoswa kuti auze anthuwo, mogwirizana ndi zonse zimene Mose analamula Yoswa.+ Ansembewo ali chiimire choncho, anthuwo anawoloka mtsinjewo mofulumira.+ 11  Anthu onse atangotha kuwoloka, likasa+ la Yehova linawoloka litanyamulidwa ndi ansembewo pamaso pa anthuwo. 12  Ana a Rubeni ndi ana a Gadi, ndi hafu ya fuko la Manase,+ anawoloka pamaso pa ana a Isiraeli atafola mwa dongosolo lomenyera nkhondo,+ monga mmene Mose anawauzira.+ 13  Amuna onyamula zida okwanira pafupifupi 40,000, anawoloka pamaso pa Yehova kukamenya nkhondo m’chipululu cha Yeriko. 14  Pa tsikuli, Yehova anachititsa Yoswa kukhala wamkulu m’maso mwa Aisiraeli onse,+ ndipo anayamba kumuopa monga mmene anaopera Mose masiku onse a moyo wake.+ 15  Yehova anauza Yoswa kuti: 16  “Lamula ansembe onyamula likasa la umboni+ kuti atuluke mumtsinje wa Yorodano.” 17  Chotero Yoswa analamula ansembewo, kuti: “Tulukani mumtsinje wa Yorodano.” 18  Ansembe onyamula likasa+ la pangano la Yehova atatuluka pakati pa mtsinje wa Yorodano, ndipo mapazi+ awo ataponda kumtunda, madzi a mtsinjewo anayamba kubwerera mwakale, ndipo anasefukira+ mbali zonse ngati poyamba. 19  Anthuwo anawoloka mtsinje wa Yorodano pa tsiku la 10 la mwezi woyamba, ndipo anakamanga msasa ku Giligala,+ kumalire a kum’mawa kwa Yeriko. 20  Miyala 12 imene iwo anaitenga mumtsinje wa Yorodano ija, Yoswa anaisanjikiza ku Giligala.+ 21  Kenako anauza ana a Isiraeli kuti: “Ana anu akamadzafunsa abambo awo m’tsogolomu kuti, ‘Kodi miyalayi ndi ya chiyani?’+ 22  Muzidzawauza ana anuwo kuti, ‘Aisiraeli anawoloka mtsinje wa Yorodanowu panthaka youma.+ 23  Izi zinachitika pamene Yehova Mulungu wanu anaphwetsa madzi a mtsinje wa Yorodano pamaso pawo, kufikira iwo atawoloka. Zinachitika mofanana ndi zimene Yehova Mulungu wanu anachita pa Nyanja Yofiira, pamene anaphwetsa madzi a nyanjayo pamaso pathu, mpaka tonse titawoloka.+ 24  Yehova anachita zimenezi kuti mitundu yonse ya anthu a padziko lapansi idziwe kuti dzanja lake+ ndi lamphamvu,+ ndiponso kuti inu muzimuopadi Yehova Mulungu wanu nthawi zonse.’”+

Mawu a M'munsi

Onani Matanthauzo a Mawu Ena.