Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Yohane 3:1-36

3  Tsopano panali Mfarisi wina dzina lake Nikodemo,+ wolamulira wa Ayuda.  Iyeyu anabwera kwa Yesu usiku+ ndi kumuuza kuti: “Rabi,+ tikudziwa kuti inu ndinu mphunzitsi+ wochokera kwa Mulungu,+ chifukwa munthu sangathe kuchita zizindikiro+ zimene inu mumachita ngati Mulungu sali naye.”+  Poyankha Yesu anati:+ “Ndithudi ndikukuuza, Munthu sangathe kuona ufumu wa Mulungu atapanda kubadwanso.”+  Nikodemo anafunsa kuti: “Munthu angabadwe bwanji ali wamkulu kale? Kodi angathe kulowa m’mimba mwa mayi ake ndi kubadwanso?”  Yesu anayankha kuti: “Ndithudi ndikukuuza, Munthu sangathe kulowa mu ufumu wa Mulungu atapanda kubadwa mwa madzi+ ndi mzimu.+  Chobadwa mwa thupi n’chanyama, ndipo chobadwa mwa mzimu n’chauzimu.+  Usadabwe chifukwa ndakuuza kuti, Anthu inu muyenera kubadwanso.+  Mphepo+ imawombera kumene ikufuna, ndipo munthu amamva mkokomo wake, koma sadziwa kumene ikuchokera ndi kumene ikupita. N’chimodzimodzinso aliyense wobadwa mwa mzimu.”+  Poyankha Nikodemo anati: “Zimenezi zingatheke bwanji?” 10  Yesu anamufunsa kuti: “Kodi iwe sudziwa zinthu zimenezi, chikhalirecho ndiwe mphunzitsi wa Isiraeli?+ 11  Ndithudi ndikukuuza, Zimene ife timadziwa timazilankhula, ndipo zimene taona timazichitira umboni.+ Koma anthu inu simulandira umboni umene timapereka.+ 12  Ngati ndakuuzani zinthu za padziko lapansi koma inu osakhulupirira, mudzakhulupirira bwanji ndikakuuzani zinthu zakumwamba?+ 13  Ndipo palibe munthu amene anakwera kumwamba+ koma Mwana wa munthu+ yekha, amene anatsika kuchokera kumwambako.+ 14  Ndiponso, monga mmene Mose anakwezera njoka m’mwamba+ m’chipululu, momwemonso Mwana wa munthu ayenera kukwezedwa m’mwamba,+ 15  kuti aliyense wokhulupirira iye akhale nawo moyo wosatha.+ 16  “Pakuti Mulungu anakonda+ kwambiri dziko mwakuti anapereka Mwana wake wobadwa yekha,+ kuti aliyense wokhulupirira+ iye asawonongeke,+ koma akhale ndi moyo wosatha.+ 17  Pakuti Mulungu anatumiza Mwana wake m’dziko, osati kuti mwanayo adzaweruze+ dziko, koma kuti mwa iye, dziko lipulumutsidwe.+ 18  Wokhulupirira mwa iye sayenera kuweruzidwa.+ Wosakhulupirira waweruzidwa kale, chifukwa sanakhulupirire m’dzina la Mwana wobadwa yekha wa Mulungu.+ 19  Tsopano maziko operekera chiweruzo ndi awa, kuwala+ kwafika m’dziko+ koma anthu akonda mdima m’malo mwa kuwala,+ pakuti ntchito zawo n’zoipa. 20  Amene amachita zinthu zoipa+ amadana ndi kuwala ndipo safika pamene pali kuwala, kuti ntchito zake zisadzudzulidwe.+ 21  Koma amene amachita chimene chili chabwino amabwera pamene pali kuwala,+ kuti ntchito zake zionekere kuti anazichita mogwirizana ndi chifuniro cha Mulungu.” 22  Izi zitatha, Yesu ndi ophunzira ake anapita m’dera la Yudeya, ndipo anakhala nawo kumeneko ndi kubatiza anthu.+ 23  Koma Yohane+ analinso kubatiza ku Ainoni pafupi ndi Salimu, chifukwa kunali madzi ambiri+ kumeneko, ndipo anthu anali kubwera kudzabatizidwa.+ 24  Pa nthawiyi n’kuti Yohane asanaponyedwe m’ndende.+ 25  Tsopano ophunzira a Yohane anayambitsa mkangano ndi Myuda wina pa nkhani yokhudza mwambo wa kuyeretsa.+ 26  Pamenepo anafika kwa Yohane ndi kumuuza kuti: “Rabi, munthu amene munali naye kutsidya kwa Yorodano uja, amene munali kumuchitira umboni uja,+ iyenso akubatiza ndipo anthu onse akupita kwa iye.”+ 27  Poyankha Yohane anati: “Munthu sangalandire kanthu kalikonse akapanda kupatsidwa kuchokera kumwamba.+ 28  Inu nomwe ndinu mboni zanga pamawu amene ndinanena kuti, Ine sindine Khristu,+ koma, ndinatumizidwa monga kalambulabwalo wake.+ 29  Iye amene ali ndi mkwatibwi ndiye mkwati.+ Koma mnzake wa mkwati, akaimirira ndi kumvetsera zimene akunena, amakhala n’chimwemwe chochuluka chifukwa cha mawu a mkwatiyo. Choncho chimwemwe changa chasefukiradi.+ 30  Ameneyo ayenera kumawonjezereka, koma ine ndiyenera kucheperachepera.” 31  Wochokera kumwamba ali woposa ena onse.+ Wochokera padziko lapansi ndi wa padziko lapansi, ndipo amalankhula zinthu za padziko lapansi.+ Koma wochokera kumwamba ali woposa ena onse.+ 32  Zimene iye waziona ndi kuzimva, akuchitira umboni zimenezo,+ koma palibe munthu amene akulandira umboni wake.+ 33  Amene walandira umboni wakewo waika chisindikizo chake pa umboniwo chakuti Mulungu amanena zoona.+ 34  Wotumidwa ndi Mulungu amalankhula mawu a Mulungu,+ pakuti akafuna kupereka mzimu sachita kuyeza pamuyezo.+ 35  Atate amakonda Mwana wake+ ndipo anapereka zinthu zonse m’manja mwake.+ 36  Iye wokhulupirira+ mwa Mwanayo ali nawo moyo wosatha.+ Wosamvera Mwanayo sadzauona moyowu,+ koma mkwiyo wa Mulungu ukhalabe pa iye.+

Mawu a M'munsi