Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Yobu 38:1-41

38  Tsopano Yehova anamuyankha Yobu kuchokera mumphepo yamkuntho+ kuti:   “Kodi amene akuphimba malangizo anga Ndi mawu ake opanda nzeruyu ndani?+   Takokera chovala chako n’kuchimanga m’chiuno ngati mwamuna wamphamvu. Ndikufuna ndikufunse mafunso ndipo iweyo undiyankhe.+   Kodi unali kuti pamene ndinkaika maziko a dziko lapansi?+ Ndiuze ngati uli womvetsa zinthu.   Ndani anaika miyezo yake, ngati ukudziwa, Kapena ndani anatambasulirapo chingwe choyezera?   Kodi maziko ake anazikidwa pa chiyani?+ Kapena ndani anaika mwala wake wapakona,   Pamene nyenyezi za m’mawa+ zinafuula pamodzi mokondwera, Ndiponso pamene ana onse a Mulungu+ anayamba kufuula ndi chisangalalo?   Ndani anatseka nyanja ndi zitseko,+ Imene inayamba kuyenda ngati kuti ikutumphuka m’mimba?   Pamene ndinaika mtambo ngati chovala chake, Ndi mdima wandiweyani ngati nsalu yoikulungira. 10  Ndipo ndinaiikira lamulo, Ndinaiikiranso mpiringidzo ndi zitseko.+ 11  Kenako ndinaiuza kuti, ‘Ukhoza kufika apa, koma usapitirirepo,+ Ndipo mafunde ako aatali azilekezera pamenepa.’+ 12  Kodi kuyambira masiku ako oyambirira unalamula m’mawa?+ Kodi ndiwe unachititsa m’bandakucha kudziwa malo ake, 13  Kuti kuwala kwake kufike mpaka kumalekezero a dziko lapansi, Kuti anthu oipa asansidwe n’kuchotsedwamo?+ 14  Dzikolo limadzisintha ngati dongo+ pansi pa chodindira, Ndipo zinthu zimakhala pamalo awo ngati kuti zavala zovala. 15  Kuwala kwa oipa kumachotsedwa,+ Ndipo dzanja lokwezedwa m’mwamba limathyoledwa.+ 16  Kodi unafika ku akasupe a nyanja, Kapena kodi unayamba wakafunafunapo madzi akuya?+ 17  Kodi anakuvundukulira zipata za imfa,+ Kapena zipata za mdima wandiweyani,+ kodi ungathe kuziona? 18  Kodi unaganizapo mozama za kukula kwa dziko lapansi?+ Ndiuze ngati ukudziwa zonse. 19  Kodi njira yopita kumene kuwala kumakhala ili kuti?+ Nanga mdima, kwawo n’kuti, 20  Kuti uzipititse kumalire awo, Ndi kuti udziwe njira zopita kunyumba kwawo? 21  Kodi ukudziwa popeza pa nthawiyo unali utabadwa,+ Ndiponso chifukwa chakuti masiku ako ndi ochuluka? 22  Kodi unalowapo munkhokwe ya chipale chofewa,+ Kapena umaziona nkhokwe za matalala,+ 23  Zimene ndazisungira nthawi ya zowawa, Ndi tsiku lomenyana komanso lankhondo?+ 24  Kodi njira imene kuwala kumadzigawira ili kuti, Ndiponso njira imene mphepo ya kum’mawa+ imamwazikira padziko lapansi ili kuti? 25  Ndani anagawa ngalande ya madzi osefukira, Ndi njira ya mtambo wa mvula yamabingu,+ 26  Kuti achititse mvula kugwa padziko pamene palibe munthu,+ Ndi kuchipululu kumene kulibe munthu aliyense, 27  Kuti inyowetse malo owonongeka ndi mvula yamkuntho ndiponso ouma, Komanso kuti imeretse udzu?+ 28  Kodi mvula ili ndi tate wake,+ Kapena ndani anabereka mame?+ 29  Kodi madzi oundana amachokera m’mimba   mwa ndani, Ndipo mame oundana+ a m’mlengalenga anawabereka ndani? 30  Madzi amadzibisa ngati kuti ali pansi pa mwala, Ndipo pamwamba pa madzi akuya pamauma.+ 31  Kodi ungamange zingwe gulu la nyenyezi la Kima, Kapena kodi ungamasule zingwe za gulu la nyenyezi la Kesili?+ 32  Kodi ungatulutse gulu la nyenyezi la Mazaroti pa nthawi yake? Ndipo kodi ungatsogolere gulu la nyenyezi la Asi pamodzi ndi ana ake? 33  Kodi malamulo akuthambo ukuwadziwa,+ Kapena kodi ulamuliro wake ungauike padziko lapansi? 34  Kodi ungafuulire mtambo Kuti madzi ochuluka akukhuthukire?+ 35  Kodi ungauze mphezi kuti zibwere kwa iwe N’kudzakuuza kuti, ‘Ndife pano, tabwera’? 36  Ndani anaika nzeru+ m’mitambo, Kapena zinthu zochitika kuthambo, ndani anazipatsa kuzindikira?+ 37  Ndani amene ali ndi nzeru zoti angathe kudziwa chiwerengero cholondola cha mitambo, Kapena zosungira madzi akumwamba, ndani angathe kuzipendeketsa,+ 38  Fumbi likasanduka matope n’kumayenderera ngati chitsulo chosungunula, Ndiponso zibuma zadothi zikamatana? 39  Kodi mkango ungausakire nyama, Ndipo kodi ungakhutiritse mikango yamphamvu yanjala kwambiri,+ 40  Ikamyata m’malo amene imabisala,+ Kapena ikabisala patchire kuti igwire nyama? 41  Ndani amakonzera khwangwala chakudya,+ Ana ake akamalirira Mulungu kuti awathandize, Akamadzandira chifukwa chosowa chakudya?

Mawu a M'munsi