Pitani ku nkhani yake

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti | BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Yobu 21:1-34

21  Tsopano Yobu anayankha kuti:   “Amuna inu, mvetserani mwatcheru mawu anga. Zimenezi zikhale zokutonthozani.   Ndilezereni mtima kuti ndilankhule. Ndikamaliza kulankhula, aliyense wa inu akhoza kuyamba kunyoza.+   Kodi ineyo ndauza munthu nkhawa zanga? Kapena n’chifukwa chiyani mzimu wanga sukukwiya?   Tembenuzirani nkhope zanu kwa ine n’kundiyang’ana modabwa, Ndipo muike dzanja lanu pakamwa.+   Ndikakumbukira, zikundisokoneza maganizo, Ndipo thupi langa lonse likumanjenjemera.   N’chifukwa chiyani oipa amakhalabe ndi moyo,+ Amakalamba komanso amalemera kwambiri?+   Ana awo akhazikika nawo limodzi pamaso pawo, Ndiponso mbadwa zawo zakhazikika iwo akuona.   Nyumba zawo zili pa mtendere, zosaopa chilichonse,+ Ndipo ndodo ya Mulungu sili pa iwo. 10  Ng’ombe zawo zamphongo zimapereka bere, ndipo siziwononga mphamvu zobereketsa. Ng’ombe zawo zazikazi zimabereka+ ndipo sizibereka ana akufa. 11  Iwo amalola ana awo kutuluka panja ngati nkhosa, Ndipo anawo amakhala akudumphadumpha pabwalo. 12  Iwo amafuula nthawi zonse poimba maseche ndi azeze.+ Amakhala akusangalala poimba zitoliro. 13  Masiku awo onse amakhala moyo wabwino,+ Ndipo posakhalitsa amatsikira ku Manda. 14  Amauza Mulungu woona kuti, ‘Chokani kwa ife!+ Sitikufuna kudziwa njira zanu.+ 15  Kodi Wamphamvuyonse ndani kuti tim’tumikire?+ Ndipo kulankhula naye kungatipindulitse chiyani?’+ 16  Komatu, ulemerero wawo saupeza chifukwa cha mphamvu zawo.+ Malangizo a anthu oipa atalikirana nane.+ 17  Kodi nyale ya oipa imazimitsidwa kangati?+ Ndipo tsoka lawo limawagwera kangati? Kodi ndi kangati pamene Mulungu amawakwiyira ndi kuwalanga?+ 18  Kodi iwo amakhala ngati udzu wouluzika ndi mphepo?+ Kapena ngati mankhusu* ouluka ndi mphepo yamkuntho? 19  Zoipa zimene munthu anachita, Mulungu adzazisungira ana ake omwe,+ Adzam’patsa mphoto yake, ndipo iye adzaidziwa.+ 20  Maso ake adzaona kuwola kwake, Ndipo iye adzamwa mkwiyo wa Wamphamvuyonse.+ 21  Kodi adzatha kusangalala ndi ana ake iyeyo atapita, Chiwerengero cha miyezi yake chitadulidwa pakati?+ 22  Kodi adzaphunzitsa Mulungu nzeru,+ Pamene Mulunguyo azidzaweruza anthu apamwamba?+ 23  Munthu ameneyo adzafa ali wokhutira.+ Adzafa ali pa mtendere ndiponso wosatekeseka. 24  Ntchafu zake zitadzaza mafuta, Ndiponso mafuta a m’mafupa mwake akadali ofewa. 25  Winanso adzafa ali wokwiya, Asanadye zinthu zabwino.+ 26  Iwo adzagona limodzi m’fumbi,+ Ndipo mphutsi zidzawakuta.+ 27  Inetu ndikudziwa bwino maganizo anu amuna inu, Ndiponso zachiwawa zimene mungapangane kuti mundichitire.+ 28  Popeza mukuti, ‘Kodi nyumba ya wolemekezeka ili kuti, Ndipo hema wa oipa ali kuti? Kodi malo awo okhala ali kuti?’+ 29  Kodi simunafunse anthu oyenda m’misewu, Ndipo simuonetsetsa zizindikiro zawo, 30  Kuti pa tsiku la tsoka woipa amapulumuka,+ Ndipo pa tsiku la mkwiyo amawomboledwa? 31  Ndani angamuuze za njira yake pamasom’pamaso,+ Ndipo ndani adzam’patse mphoto ya zimene wachita?+ 32  Iyeyo anthu adzam’tengera kumanda,+ Ndipo anthu adzachezera pamanda ake. 33  Kwa iye zibuma za dothi lochokera m’chigwa* zidzakhala zotsekemera.+ Pambuyo pake adzakoka anthu onse,+ Ndipo amene anapita iye asanapite n’ngosawerengeka. 34  Choncho, amuna inu mukungodzivuta poyesa kunditonthoza,+ Ndipo mayankho anu ndi mabodza okhaokha.”

Mawu a M'munsi

“Mankhusu” ndi makoko amene amachotsa ku mbewu ngati mpunga popuntha, ndipo amatha kuwauluza ndi mphepo.
Onani mawu a m’munsi pa Ge 26:17.