Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Yeremiya 44:1-30

44  Mulungu anauza Yeremiya uthenga woti akauze Ayuda onse amene anali kukhala m’dziko la Iguputo,+ m’madera a Migidoli,+ Tahapanesi,+ Nofi+ ndi Patirosi.+ Uthengawo unali wakuti:  “Yehova wa makamu, Mulungu wa Isiraeli wanena kuti, ‘Inu mwaona masoka onse amene ndagwetsera Yerusalemu+ ndi mizinda yonse ya Yuda. Lero mizinda imeneyi yakhala mabwinja ndipo palibe amene akukhalamo.+  Izi zachitika chifukwa cha zinthu zoipa zimene mwachita ndi kundikhumudwitsa nazo. Mwafukiza nsembe zautsi+ ndi kutumikira milungu ina imene inu kapena makolo anu simunaidziwe.+  Ine ndinali kukutumizirani atumiki anga onse aneneri, kudzuka m’mawa kwambiri ndi kuwatumiza.+ Ndinali kuwatuma uthenga wakuti: “Chonde, musachite zinthu zonyansa zoterezi zimene ndimadana nazo.”+  Koma inu simunamvere+ kapena kutchera khutu lanu kuti musiye kuchita zinthu zoipa zomwe ndi kupereka nsembe zautsi kwa milungu ina.+  Choncho ndasonyeza mkwiyo wanga ndi ukali wanga ndipo watentha mizinda ya Yuda ndi misewu ya Yerusalemu.+ Lero malo amenewa ndi owonongeka ndipo asanduka bwinja.’+  “Tsopano Yehova, Mulungu wa makamu, Mulungu wa Isiraeli, wanena kuti, ‘N’chifukwa chiyani mukudziitanira tsoka lalikulu?+ Kodi simukudziwa kuti muphetsa amuna, akazi, ana aang’ono ndi ana oyamwa+ pakati pa Yuda, moti sipapezeka wotsala aliyense?  Mukudziitanira tsoka mwa kundilakwira ndi ntchito za manja anu. Mukuchita zimenezi mwa kufukiza nsembe zautsi kwa milungu ina+ m’dziko la Iguputo limene munalowamo kuti mukhale monga alendo. Mudziphetsa chifukwa cha zimenezi ndipo mudzakhala otembereredwa ndi otonzedwa pakati pa anthu a mitundu yonse ya padziko lapansi.+  Kodi mwaiwala zoipa zimene makolo anu anachita?+ Kodi mwaiwala zoipa za mafumu a Yuda+ ndi za akazi awo,+ zoipa zanu ndi za akazi anu,+ zimene munachita m’dziko la Yuda ndi m’misewu ya Yerusalemu? 10  Simunadzichepetse kufikira lero+ ndipo simunachite mantha,+ kapena kutsatira malamulo+ ndi malangizo amene ndinapatsa inu ndi makolo anu.’+ 11  “Choncho Yehova wa makamu, Mulungu wa Isiraeli, wanena kuti, ‘Ine ndakukanani* ndipo ndikugwetserani tsoka ndi kupha anthu onse a mu Yuda.+ 12  Ine ndigwira otsala a Yuda amene anatsimikiza mtima kulowa m’dziko la Iguputo ndi kukhala mmenemo monga alendo,+ moti onse adzathera m’dziko la Iguputo.+ Iwo adzakanthidwa ndi lupanga ndipo onsewo, osasiyapo aliyense, adzatha chifukwa cha njala yaikulu.+ Adzafa ndi lupanga komanso njala yaikulu. Iwo adzakhala otembereredwa, chinthu chodabwitsa ndi chotonzedwa.+ 13  Ndidzalanga onse okhala m’dziko la Iguputo monga mmene ndinalangira Yerusalemu. Ndidzawalanga ndi lupanga, njala yaikulu ndi mliri.+ 14  Sipadzapezeka aliyense wothawa kapena wopulumuka mwa otsala a Yuda amene alowa m’dziko la Iguputo ndi kukhala mmenemo monga alendo,+ kupatulapo anthu ochepa chabe amene adzathawa. Sipadzapezeka wobwerera kudziko la Yuda kumene akulakalaka kubwerera kuti akakhaleko.’”+ 15  Ndiyeno amuna onse amene anali kudziwa kuti akazi awo anali kupereka nsembe zautsi kwa milungu ina,+ akazi onse amene anaimirira ndi kupanga mpingo waukulu, komanso anthu onse amene anali kukhala ku Iguputo+ m’dera la Patirosi,+ anayankha Yeremiya kuti: 16  “Ife sitimvera mawu amene watiuza m’dzina la Yehova.+ 17  Ife tichita zonse zimene tanena.+ Tipereka nsembe zautsi ndi kuthira nsembe zachakumwa+ kwa ‘mfumukazi yakumwamba.’+ Tichita zimenezi monga mmene ife,+ makolo athu,+ mafumu athu+ ndi akalonga athu anachitira m’mizinda ya Yuda ndi m’misewu ya Yerusalemu pamene tinali kudya mkate ndi kukhuta ndipo zinthu zinali kutiyendera bwino, moti sitinaone tsoka lililonse.+ 18  Ndipotu kuyambira pamene tinasiya kupereka nsembe zautsi ndi kuthira nsembe zachakumwa kwa ‘mfumukazi yakumwamba,’+ chilichonse chikutisowa, ndipo tawonongeka chifukwa cha lupanga ndi njala yaikulu.+ 19  “Komanso popereka nsembe zautsi ndi kuthira nsembe zachakumwa kwa ‘mfumukazi yakumwamba,’+ kodi sitinafunse amuna athu popangira mfumukaziyo mikate yopereka nsembe yopangidwa m’chifanizo chake kuti tipereke kwa iye nsembe zachakumwazo?”+ 20  Poyankha, Yeremiya anauza anthu onse amene anali kumuyankha ndi mawu amenewa, amuna amphamvu, akazi awo ndi anthu ena onse, kuti: 21  “Kodi Yehova sanakumbukire nsembe zautsi zimene munali kufukiza m’mizinda ya Yuda ndi m’misewu ya Yerusalemu?+ Kodi nsembe zimene inuyo,+ makolo anu,+ mafumu anu,+ akalonga anu+ ndi anthu a m’dzikolo anali kupereka, sizinalowe mumtima mwake?+ 22  Kenako Yehova sanathenso kupirira zimenezo chifukwa zochita zanu zinaipa kwambiri, chifukwa munachita zinthu zonyansa.+ Chotero dziko lanu linasanduka bwinja, chinthu chodabwitsa ndi chotembereredwa ndipo tsopano mulibe munthu wokhalamo.+ 23  Popeza munachimwira Yehova,+ munali kupereka nsembe zautsi+ ndipo simunamvere mawu a Yehova+ ndi kutsatira malamulo ake,+ malangizo ake ndi zikumbutso zake, n’chifukwa chake masoka onsewa akugwerani lero.”+ 24  Ndiyeno Yeremiya anapitiriza kuuza anthu onse ndi akazi onse kuti: “Tamverani mawu a Yehova inu nonse a ku Yuda amene muli ku Iguputo kuno.+ 25  Yehova wa makamu, Mulungu wa Isiraeli, wanena kuti, ‘Mawu awa akukhudza amuna inu ndi akazi anu.+ Akazi inu mumalankhula ndi pakamwa panu (ndipo anthu nonsenu mwakwaniritsa zonena zanu ndi manja anu) kuti: “Ife tidzakwaniritsa malonjezo athu+ akuti ‘tidzapereka nsembe zautsi kwa ‘mfumukazi yakumwamba’+ ndi kuti tidzapereka nsembe yachakumwa kwa iye.”+ Akazi inu mudzachitadi zimene mwalonjeza ndipo mudzakwaniritsadi malonjezo anu.’ 26  “Tsopano imvani mawu a Yehova, inu nonse a ku Yuda amene mukukhala mu Iguputo muno.+ Yehova wanena kuti: “Ine ndalumbira m’dzina langa+ kuti m’dziko lonse la Iguputo simudzapezeka munthu aliyense wa ku Yuda woitanira pa dzina langa+ kuti, ‘Pali Yehova Mulungu wamoyo, Ambuye Wamkulu Koposa!’+ 27  Ine ndikhala tcheru kuti ndiwabweretsere tsoka osati zabwino.+ Ndipo anthu onse a ku Yuda amene ali m’dziko la Iguputo adzafa ndi lupanga ndi njala yaikulu kufikira atatheratu.+ 28  Anthu amene adzathawa lupanga kuchoka ku Iguputo kubwerera kudziko la Yuda adzakhala ochepa.+ Ndipo otsala onse ochokera ku Yuda amene akubwera m’dziko la Iguputo kuti adzakhalemo monga alendo adzadziwa kuti ndi mawu a ndani amene ali oona, mawu anga kapena mawu awo.”’”+ 29  “Yehova wanena kuti: ‘Tsopano chizindikiro cha zimenezi kwa inu ndi ichi,+ ine ndikulangani m’dziko lino kuti mudziwe kuti mawu anga adzakwaniritsidwadi moti ndidzakugwetserani tsoka.+ 30  Yehova wanena kuti: “Ine ndikupereka Farao Hofira, mfumu ya Iguputo,+ m’manja mwa adani ake ndiponso m’manja mwa ofuna moyo wake,+ monga mmene ndinaperekera Zedekiya mfumu ya Yuda m’manja mwa Nebukadirezara mfumu ya Babulo, mdani wa Zedekiyayo amene akufunanso moyo wake.”’”+

Mawu a M'munsi

Mawu ake enieni, “ndakuikirani nkhope yanga motsutsana nanu.”