Zokhudza screen reader

Sankhani chinenero

Pitani ku menyu yachiwiri

Pitani ku mitu ya nkhani

Pitani ku nkhani yake

Mboni za Yehova

Chichewa

Baibulo la pa Intaneti

BAIBULO LA DZIKO LATSOPANO LA MALEMBA OPATULIKA

Yeremiya 42:1-22

42  Kenako akuluakulu onse a magulu ankhondo, Yohanani+ mwana wa Kareya, Yezaniya+ mwana wa Hoshaya+ ndi anthu onse osasiyapo aliyense, anapita  kwa mneneri Yeremiya ndi kumuuza kuti: “Chonde, tikomere mtima ndipo utipempherere kwa Yehova Mulungu wako.+ Pempherera anthu onse amene atsalawa chifukwa amene tatsala tilipo ochepa monga mmene ukutioneramu, ngakhale kuti tinalipo anthu ambiri.+  Ndipo Yehova Mulungu wako atiuze njira yoti tiyendemo ndi zoti tichite.”+  Pamenepo mneneri Yeremiya anawayankha kuti: “Ndamva zimene mwanenazo. Ndipemphera kwa Yehova Mulungu wanu malinga ndi zimene mwapempha.+ Ndipo mawu aliwonse amene Yehova angakuyankheni ndidzakuuzani.+ Sindidzakubisirani kalikonse.”+  Ndiyeno iwo anauza Yeremiya kuti: “Yehova akhale mboni yoona ndi yokhulupirika, ndipo atilange+ ngati sitidzachita ndendende mogwirizana ndi mawu onse amene Yehova Mulungu wako angakutume kwa ife.+  Kaya mawu a Yehova Mulungu wathu ndi otikomera kapena otiipira, ife tidzamvera mawuwo. Tidzatero kuti zinthu zitiyendere bwino chifukwa chomvera mawu a Yehova Mulungu wathu.”+  Tsopano patapita masiku 10, Yehova analankhula ndi Yeremiya.+  Kenako Yeremiya anaitana Yohanani mwana wa Kareya, pamodzi ndi akuluakulu onse a magulu ankhondo amene anali naye. Anaitananso anthu ena onse osasiyapo aliyense.+  Iye anawauza kuti: “Inu munandituma kwa Yehova Mulungu wa Isiraeli kukamupempha kuti akukomereni mtima.+ Tsopano iye wanena kuti, 10  ‘Ngati mungakhalebe m’dziko lino,+ ndidzakulimbitsani osati kukupasulani, ndidzakubzalani osati kukuzulani,+ pakuti ndidzakumverani chisoni chifukwa cha tsoka limene ndakugwetserani.+ 11  Musachite mantha ndi mfumu ya Babulo imene mukuiopayo.’+ “‘Mfumu imeneyi musachite nayo mantha,+ chifukwa ine ndili ndi inu kuti ndikupulumutseni ndi kukulanditsani m’manja mwake,’+ watero Yehova. 12  Ndidzakuchitirani chifundo moti mfumuyo idzakumverani chifundo ndi kukubwezerani kudziko lanu.+ 13  “‘Koma ngati munganene kuti: “Ayi! Ife sitikhala m’dziko lino,” kumene ndi kusamvera mawu a Yehova Mulungu wanu,+ 14  ndipo mukapitiriza kunena kuti: “Ife tikupita kukakhala ku Iguputo,+ kumene sitidzaona nkhondo kapena kumva kulira kwa lipenga komanso kumene sitidzasowa chakudya, moti tikupita kukakhala kudziko limenelo,”+ 15  mverani mawu a Yehova, inu otsala a Yuda. Yehova wa makamu, Mulungu wa Isiraeli wanena kuti: “Ngati mwatsimikiza mtima kukakhala ku Iguputo ndipo mwalowadi m’dzikolo ndi kukhala kumeneko monga alendo,+ 16  ndiye kuti lupanga limene mukuliopa lidzakupezani ku Iguputo+ komweko ndipo njala yaikulu imene mukuithawa idzakutsatirani ku Iguputoko+ moti mudzafera komweko.+ 17  Amuna onse amene atsimikiza mtima kukakhala ku Iguputo monga alendo ndiwo adzafa ndi lupanga, njala yaikulu ndi mliri.+ Pakati pawo sipadzapezeka wopulumuka kapena wothawa chifukwa ndidzawagwetsera tsoka.”’+ 18  “Yehova Mulungu wa makamu, Mulungu wa Isiraeli, wanena kuti, ‘Monga mmene ndinasonyezera anthu okhala mu Yerusalemu+ mkwiyo ndi kupsa mtima kwanga, inunso ndidzakusonyezani mkwiyo wanga chifukwa chakuti mwakakhala ku Iguputo. Mudzakhala otembereredwa ndipo mudzakhala chinthu chodabwitsa ndi chotonzedwa,+ moti malo ano simudzawaonanso.’+ 19  “Yehova wakutsutsani inu otsala a Yuda. Musapite ku Iguputo.+ Ine ndikuchitira umboni lero+ 20  kuti mwachimwira miyoyo yanu.+ Zili choncho chifukwa inu mwandituma kwa Yehova Mulungu wanu kuti, ‘Tipempherere kwa Yehova Mulungu wathu ndipo udzatiuze zilizonse zimene Yehova Mulungu wathu adzanena ndipo ife tidzachita zomwezo.’+ 21  Koma inu simudzamvera mawu a Yehova Mulungu wanu kapena chilichonse chimene wandituma chimene ndakuuzani lero.+ 22  Tsopano dziwani kuti, ndithu mudzafa ndi lupanga,+ njala yaikulu ndi mliri m’dziko limene mukulakalaka kukalowamo kuti mukakhale monga alendo kumeneko.”+

Mawu a M'munsi